Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Ifølge planlovens § 5b skal der gives en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for arealinddragelsen. Derudover skal de fremtidige bebyggelsesforhold vurderes i forhold til den kystlandskabelige helhed, bystruktur og natur, samt infrastrukturanlæg, herunder havne.

Horsens Kommune vurderer at området ikke er synlig fra kysten, da lokalplanområdet ligger bagved eksisterende byggeri. Med bestemmelser for højde og placering inden for byggefelter, vil byggeriet ikke komme til at påvirke kystlandskabet.

Områdets placering i forhold til kysten og kystnærhedszonen.