Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Trafik
  • Støj
  • Vand

Trafik: Der skal sikres arealer ved udkørsel til oversigtsforholdende således at Vejdirektoratets anbefalinger hertil kan overholdes. Området vejbetjenes fra Bygaden og Rasmus Østergaards Have. For at sikre tilstrækkelig oversigtsforhold, ensrettes indkørsel til området, der også sikrer at renovationsvogne har tilstrækkelig plads til at komme rundt uden at skulle bakke. Der arbejdes med en stiforbindelse ind til Rasmus Østergårds Have vest for lokalplanområdet.

Støj: Der er udarbejdet en støjrapport, som viser at boligerne kan overholde støjkrav fastsat under bestemmelser hvad angår støj på facader og på fælles friarealer. Den nærliggende dagligvarebutik begrænset dermed ikke med planlægning.

Vand: Der kan være risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn. Lokalplanen er placeret i et områder der er kunstigt beskyttet af et dige mod nord og øst. Diget opdeler skybrudsoplandet, således, at der er 32 ha. skybrudsopland opstrøms diget/lokalplanen. Såfremt at diget gennembrydes eller fjernes vil lokalplanen ligge i stor risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn. Såfremt at lokalplanen gennemføres, skal man være bevidst om digets funktion og opretholdelse/drift. Ved ekstremregn vil nedbør der falder indenfor lokalplanen samles i en lavning mod nord. Anlæg og bebyggelse bør placeres og indrettes, så det ikke blive oversvømmet. Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, som viser hvordan ekstremregn håndteres.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.