Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som etagebebyggelse,

1.2 at sikre vejadgang og stiforbindelser,

1.3 at fastlægge bebyggelsens højde/omfang/placering/facaderytme/materialer/farve/taghældning,

1.3 at ny bebyggelse gives en udformning der gør, at den er i harmoni med det omkringliggende område,

1.4 at fastsætte maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.

1.5 at varetage klimahensyn, herunder at lokalplanen kan håndtere regnvand på terræn ved kraftige regnhændelser og at oversvømmelsesrisici ikke forøges i områderne omkring lokalplanen. 

Redegørelse

Ingen yderligere bemærkninger.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 36e og 36p Stensballe By, Vær. Samt en mindre del af matr. nr. 1a, Stensballegård Hgd., Vær. 

2.2 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1a i følgende delområder: 1 og 2.

2.3 Området skal forblive i byzone.

Redegørelse

Ingen yderligere bemærkninger.

3.1 Området skal anvendes til boligformål til helårsbeboelse med etagebebyggelse.

3.2 Delområde 1 skal anvendes til etagebebyggelse.

3.3 Delområde 2 skal anvendes til vej og parkeringsarealer.

3.4 Der må ikke etableres boliger inden for delområde 2.

3.5 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

Redegørelse

Delområde 2 udlægges til vej og parkeringsarealer og må ikke bebygges. Dette er for at sikre vejadgang, samt mod støjgener fra den eksisterende dagligvarebutiks vareindlevering. 

Ingen bestemmelser.

5.1 Området skal vejbetjenes i overensstemmelse med strukturerne på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Rasmus Østergaards Have og med mulighed for indkørsel fra Bygaden.

5.3 Vejarealer skal medvirke til at håndtere store regnhændelser, så vandet løber kontrolleret i området og ikke forvolder skader på bygninger, veje og tekniske anlæg.

5.4 Der skal anlægges stiforbindelser gennem delområde 2 efter strukturen, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Der skal anlægges interne stier i delområde 1 til områdets beboere.

5.5 Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, belægningssten, fliser eller asfalt.

 

Redegørelse

Den østlige adgang fra Bygaden anvendes alene til indkørsel (skiltes med ensrettet/indkørsel forbudt), mens den vestlige fra Rasmus Østergaards Have er såvel ind- som udkørsel.

Renovationsbiler kan afhente affald uden at bakke – affald håndteres i containere, som trækkes ud til bilen.

Ved overkørsler skal sikres de fornødne oversigtsforhold.

6.1 Der skal udlægges minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

6.2 Der skal etableres parkeringsarealer i området i overensstemmelse med strukturen/omfanget på Kortbilag 4, Illustrationsplan.

6.3 Der skal etableres overdækket cykelparkering med plads til minimum 2 cykler pr 100 m2 boligareal for etageboliger.

Redegørelse

Parkeringspladser er svarende til Horsens Kommunes gældende parkeringsnorm.

7.1 Lokalplanområdet kan forsynes med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området. Belysningen skal være nedadrettet.

Redegørelse

Ingen yderligere bemærkninger.

8.1 Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med strukturen på kortbilag 4, Illustrationsplanen.

8.2 Bebyggelse skal opføres i byggefelter, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.3 Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 50 %.

8.4 Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over naturligt terræn.

8.5 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

8.6 Den maksimale befæstelsesgrad for området er 0,3.

8.7 Støjniveauet inden for området må ikke overstige:

Områdetype

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00, lørdag kl. 07.00-14.00

Mandag-fredag kl. 18.00-22.00, lørdag kl. 14.00-22.00, søndag kl. 07.00-22.00

alle dage kl. 22.00-07.00

Etageboliger 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

8.8 Delområde 2 må ikke bebygges, heraf er eventuelle støjskærme undtaget.

8.9 Bygningskroppe må maksimalt have en længde på 35 m hvorefter der skal være en forskydning på minimum 1 meters dybde.

8.10 Der må maksimalt opføres 20 boligenheder inden for lokalplanområdet.

8.11 Bebyggelse skal holde sig minimum 5,5 m fra skel mod syd, som vist med placering af byggefeltet på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

 

Redegørelse

Terrænregulering:

Befæstelsesgrad:

Overskrides den maksimale befæstelsesgrad skal regnvand forsinkes forholdsmæssigt eller nedsives indenfor lokalplanområdet.

Ved eventuel forsinkelse af regnvandet før det ledes til forsyningens net skal kloakprojektet indsendes til godkendelse hos Horsens Kommune, Team Spildevand på mail spildevand@horsens.dk. Ansøgning om nedsivningstilladelse indsendes ligeledes på ovenstående mail.

Bebyggelsesprocenten fastsættes tilsvarende delområde B og C i lokalplan 23. 

Støjkrav er fastsat efter vejledning nr. 5 /1984 Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder.

9.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende.

9.2 Tage skal være sorte, grå eller gule.

9.3 Tage skal udføres som sadeltage i tegl/betontagsten, eller i aluminium med opdeling mellem plader, som vist på kortbilag 5, Materialer og detaljering.

9.4 Bebyggelsens facader skal opføres i blødstrøgne gule tegl. Facader på mindre bygninger under 50 m², som skure, drivhuse,
garager, elevatortårn og lignende, må udføres i andre materialer.

9.5 Altangange skal integreres som en del af byggeriets arkitektur. 

9.6 Der skal skabes spil og detaljering af facaden med reces eller lignende på minimum 20% af facaden, som princippet på kortbilag 5, Materialer og detaljering.

9.7 Altaner skal være påhængte eller halvt indeliggende altaner, som princippet på kortbilag 5, Materialer og detaljering.

9.8 Værn skal være i klart glas eller balustre som princippet på kortbilag 5, Materialer og detaljering. 

9.9 Balustre skal fremstå i metal eller i sort. 

9.10 Der må ikke være blændet eller materet glas. 

9.11 Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur.

Redegørelse

Den nye bebyggelse skal i gennem sit materialevalg og med sin tagform indpasse sig i det eksisterende kvarter. Bebyggelsen skal være 2 etager høje bygninger med sadeltage, og murværk i gule tegl, så bebyggelsen indpasser sig i den eksisterende kontekst ved Rasmus Østergaards Have. Arkitekturen skal fremstå som viste referencer på kortbilag 5, Materialer og detaljering.

10.1 Der skal udlægges grønne fællesfriarealer, i græs eller anden beplantning, som vist på den lysegrønne signatur på kortbilag 4, Illustrationsplan.  

10.2 Der kan opføres fast hegn vinkelret ud fra huses langsider. Fast hegn må hver maks. have en længde på 3 m.

10.3 Belægning i delområde 1 skal være i sten i beton, granit, tegl, grus, stenmel, græsarmering eller lignende materialer.

10.4 Alle hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække/buske eller som begrønnet fast hegn.

10.5 Der skal som minimum etableres træer som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. Træernes stamme skal som minimum ved plantning være 14-16 cm i omkreds, målt en meter over terræn.

10.6 Parkeringspladsen skal anlægges med beplantning i overensstemmelse med strukturen på kortbilag 4, Illustrationsplan.

10.7 Regnvand skal i forbindelse med ekstremregn ledes kontrolleret ud af området til arealer, hvor det ikke gør skade, som illustreret på kortbilag 6, Vandhåndteringsplan.

Redegørelse

De ubebyggede arealer skal overordnet udformes, som det fremgår af lokalplanens illustrationer.

11.1 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved
skybrudshændelser.

11.2 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.3 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og
parkeringspladser, som nævnt i §§ 5, 6 og 10.

11.4 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bestemmelser om støj, luft- og lugtforhold i § 8 er overholdt herunder ved evt. etablering af nødvendige afskærmningsforanstaltninger mv.

Redegørelse

Ingen yderligere bemærkninger.

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Ingen yderligere bemærkninger. 

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Ingen yderligere bemærkninger. 

14.1 Den del af lokalplan 29 og lokalplan 130, der ligger inden for lokalplanområdet ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Redegørelse

Lokalplan 29 aflyses inden for lokalplanområdet, for at give mulighed for at opføre boliger i stedet for erhverv.  

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog maksimalt et år fra offentliggørelsesdatoen.