Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Området udstykkes efter principperne vist på kortet.