Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål, at

1.1 fastlægge supplerende og korrigerende bestemmelser for lokalplan 1-2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø således, at der gives mulighed for at etablere en boligenklave udstykket efter en samlet plan,

1.2 varetage hensyn til klimatilpasning gennem bestemmelser om udformning af terræn og vejprofil,

1.3 fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som helårsboliger, som åben-lav boligbebyggelse,

1.4 fastlægge principper for områdets udstykning,

1.5 fastlægge bestemmelser om byggeriets udseeende, omfang og materialevalg og

1.6 sikre principper for beplantning i området.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter dele af matr. nr. 1aa og 1ab, 1ae Bygholm Hgd., Hatting. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 13. oktober 2017 udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

Lokalplan 1-2012, § 3 Områdets anvendelse , ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

3.1 Området skal anvendes til boligformål i form af helårsboliger som åben-lav bebyggelse.

3.2 Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr grund, med maksimum to boliger med vandrette lejlighedsskel.

3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Rammelokalplan 1-2012, § 4 Udstykninger, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

4.1 Udstykning skal følge principperne på kortbilag 3.

Redegørelse

Området skal udstykkes med en cirkulært vejforløb, så der opstår grunde i lokalplanområdets yderkant med skel mod det omgivende landskab. Herved skabes et markant motiv i landskabet, efter samme princip som øvrige enklaver i helhedsplanens/rammelokalplanens område. Bestemmelsen suppleres med § 10.3 om hække i skel mod de omgivende landskab.

Lokalplan 1-2012, § 8 Trafikforhold, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Bygholm Bakker. Ved vejtilslutning af boligvejen til Bygholm Bakker samt i vejkurverne skal oversigtsarealerne, jf. gældende vejregler, sikres.

5.2 Lokalplanområdet betjenes af én boligvej, der anlægges i overensstemmelse med principperne på kortbilag 3.

5.3 De enkelte parcelhusgrunde må kun have direkte vejadgang til boligvejen.

5.4 Boligvejen skal udlægges i en bredde på 11,0 m med kørebanebredde på 5,5 m og med 2 x 3 m rabatareal. Vejen skal udformes i overensstemmelse med det viste snit under fanebladet "Skitser".

5.5 Kørebaner skal udføres i asfalt.

5.6 Træer langs boligvejen skal sættes i den modsatte vejside af belysningen. Der sættes et antal træer cirka svarende til antallet af belysningsmaster. Der skal anvendes røn (sorbus latifolia Atro), som den gennemgående træsort.

5.7 Vejudlæg skal anlægges med elementer, der opsamler og forsinker regnvand (LAR).

5.8 Der kan etableres én overkørsel pr. parcelhusgrund i en bredde af overkørslen på maksimalt
4 meter ved enkelt carport/garage og på maksimalt 6 meter ved dobbelt carport/garage.
Yderligere kan Teknik og Miljø ansøges om en privat stiangang i forbindelse med sti til fordør/postkasse o.l. En sådan stiadgang må maksimalt være 2 meter bred. Denne stiadgang må ikke etableres
ved siden af overkørslen til carport/garage, idet der skal være minimum 3 m afstand mellem
overkørsel til carport/garage og sti. Se i øvrigt Horsens Kommunes ”Information ved bygge- og anlægsopgaver.”

5.9 Stier i fællesarealer skal udlægges i en bredde på minimum 5 m med en stibanebredde på 3 m. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.

5.10 Stier skal placeres, så de forbindes med eksisterende stier udenfor området.

Redegørelse

Boligvejen skal indrettes som vist på tværsnittet. Det skal sikres, at vejen indrettes med regnvandshåndtering og vejtræer, så boligområdet bliver imødekommer klimaforandringer i form af øget regn og samtidig er frodigt og grønt.
For at sikre et ensartet og harmonisk forløb, skal der anvendes den samme træsort til alle vejtræerne i området. Der er udvalgt en sort, der er robust og velegnet som vejtræ.
De ind/overkørsler som den enkelte grundejer må etablere mellem vejbane og egen grund, er reguleret for at undgå, at hele rabatarealet kan befæstes. Herved sikres det, at vejprofilet i overvejende grad er grønt og muliggør nedsivning af regnvand.
Stier i området skal koble sig på stinettet i Bygholm Bakker i sin helhed, så området bliver attraktivt for bløde trafikanter og understøtter det bæredygtige i at bevæge sig til fods eller på cykel i stedet for bil.
Et godt stinet skal også styrke adgangen til naturen i det omgivende landskab og danne ramme for et aktivt liv.

Lokalplan 1-2012, § 8 Trafikforhold, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med bestemmelserne i denne lokalplans § 5 Vej og sti, samt nedenstående:

6.1 Der skal udlægges 2 p-pladser pr. bolig.

Redegørelse

Med bestemmelsen skal det sikres, at de enkelte grundejere gør det muligt at parkere mindst to biler på egen grund, så parkering på boligvejen i hverdagen i videst muligt omfang ikke er nødvendig.

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.

7.1 Der skal i lokalplanområdet være kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne.

Lokalplan 1-2012, § 5 Bebyggelsens omfang og placering, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse. Andele af veje og fælles opholdsarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

8.2 Garager, carporte, udhuse og drivhuse, må ikke placeres nærmere end 1,0 meter fra naboskel.

8.3 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

8.4 Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været hævet mere end 8,5 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstene undtaget.

Redegørelse

Bestemmelsen om at garager, carporte og udhuse, ikke må opføres nærmere skel end 1 meter, sikrer at der ikke opføres bebyggelse i skel, hvor der i stedet kan etableres hække. Bestemmelsen harmonerer med forbuddet mod terrænregulering nærmere skel end 1 meter, jf. § 10.8.

Lokalplan 1-2012, § 6 Bebyggelsens udformning, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

9.1 Bebyggelsens facader skal opføres i træ, tegl, vandskuret eller pudset murværk, eller i en kombination af de nævnte materialer. Facader på mindre bygninger, som skure, drivhuse, garager og lignende, må udføres i andre materialer.

9.2 Tag- og facadematerialer må ikke være blanke eller reflekterende, som f.eks. ædelengoberet tegl. Vinduer og lignende er undtaget.

9.3 Facader må ikke være hvide.

9.4 Der må ikke anvendes stærke signalfarver hverken på byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.

9.5 Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader. Undtaget er tagrender, nedløbsrør og lodrette flader.

9.6 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.7 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal etableres og afskærmes, som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

9.8 Solceller og solfangere på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal have samme farve.

9.9 Solceller og solfangere skal enten opsættes med samme hældning som taget eller facaden og samles i hele firkanter. På flade tage må anlægget højest stikke 1 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.

Redegørelse

Bestemmelserne har til formål, at sikre et byggeri, der ikke dominerer landskabet med farver og materialer, og der må derfor ikke anvendes helt hvide, skarpe farver og blanke materialer. Af samme årsag skal tekniske dele afskærmes eller integreres i selve byggeriet.
Solceller er ligeledes reguleret, med det formål at skabe et så diskret anlæg som muligt, der ikke bliver meget synligt og dominerende fra afstand.
Der er forbud mod anvendelse af zink, kobber og andre metaller, da de kan medvirke til forurening af vandmiljøet i området. Mindre dele af byggeriet er undtaget, da de kun udgør små bidrag (f.eks. sternplader, gavltrekanter, nedløbsrør, tagrender mm.)

Lokalplan 1-2012, § 7 Ubebyggede arealer og beplantning, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

10.1De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.

10.2 De fælles friarealer skal udlægges i græs eller anden bevoksning. De skal indrettes til leg, boldspil og ophold. Fællesarealer skal være åbne mod de fælles friarealer, der omgiver boligenklaven.

10.3 Der skal anlægges regnvandsbassin i overensstemmelse med kortbilag 3, fremtidige forhold.

10.4 Alle hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække af bøg (Fagus silvatica). Hegn mod vej, sti og friarealet udenfor enklaven skal placeres mindst 0,3 m fra skel på egen grund.

10.5 Hækken mod det omgivende friareal udenfor enklaven skal etableres. Der må etableres én havelåge pr. grund mod friarealet. Havelågen må være højst 1,0 m bred.

10.6 Der må uanset størrelse og udseende ikke opsættes husstandsmøller.

10.7 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling og vejanlæg.

Redegørelse

Hækken mod det omgivende friareal udenfor enklaven skal etableres, så enklavens grænse markeres.
Hækken mod det omgivende friareal skal være bøg (Fagus silvatica), da det er en velegnet sort til formålet. Når der bruges den samme slags hæk hele vejen rundt om enklaven, vil motivet være tydeligere.
Bestemmelserne om campingvogne, både og husstandsmøller har til formål at hindre, at der opstilles ting der dominerer området på en uhensigtsmæssig måde.
Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter, så områdets naturlige landskab bevares og uhensigtsmæssige terrænspring mellem naboer opstår.

 

Lokalplan 1-2012, § 16 Forudsætning for ibrugtagen, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at støjgrænser på facader og udendørs opholdsarealer kan overholdes.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 10 nævnte fællesfriarealer og anlæg til regnvandshåndtering er sikret.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet med de ændringer der fremgår af denne lokalplans bestemmelser.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.