Kommuneplanen

Kommuneplan

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2013 og der er derfor ikke udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Retningslinjer

Støjbelastet areal

Lokalplanområdet ligger inden for udpegningen støjbelastet areal. Det skyldes dels trafikstøj, dels støj fra en nærliggende skydebane, Østjysk Flugtskydnings Center.

Ved udlæg af områder til støjfølsom anvendelse inden for den fælles planlægningszone skal det ved bestemmelser og udformning i kommuneplan og lokalplan sikres, at retningslinjen overholdes. Dette gælder såvel boligområder som rekreative områder og støjfølsomme erhvervs- og centerområder som fx undervisningslokaler, hoteller, kontorer og institutioner.

I forbindelse med udlæggene tages der stilling til behovet for støjafskærmning og zoneopdeling af områderne med henblik på, at sikre acceptable støjforhold.

Planlægningen skal sikre, at konflikter mellem støjfølsom anvendelse, som boliger, og støjende anlæg undgås. Det gælder f.eks. i planlægningen af byudviklingsområder og infrastrukturelle anlæg.

I takt med udbygningen af Bygholm Bakker, etableres der støjvolde parallelt med Silkeborgvej, der afværger trafikstøj herfra.

Skydebanens miljøgodkendelse indeholder vilkår om skydetider, der begrænser den eventuelle støjs omfang.

Miljøpåvirkningen fra skydebanen vurderes, at ligge inden for rammen af miljøgodkendelsen.

Rammer

Lokalplanområdet ligger i ramme HR.03.B.5.

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning: institutioner og lignende offentlige formål.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammen.