Eksisterende lokalplaner

1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø

Lokalplanområdet ligger som en enklave i 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Helhedsplanens formål er,

 

  • at sikre den samlede bebyggelse indgår harmonisk i landskabet og afspejler tidens bedste arkitektur,
  • at fastlægge placering af bebyggelsesenklaver, opført i velafsluttede helheder med hver sin identitet og med en grøn karakter,
  • at tilgodese kulturarv og landskabelige værdier samt at mulighederne for økologisk forbindelse gennem området,
  • at sikre, at bæredygtige løsninger indgår i områdets og bebyggelsens udformning,
  • at fastlægge principper for regulering af terrænnet i råstofområdet, der sikrer de økologiske og bymæssige interesser og
  • at overføre området til byzone.

Formålet i helhedsplanen danner grundlag for denne lokalplans formål og bestemmelser.

Helhedsplanen er fortsat gældende, men følgende bestemmelser i denne lokalplan supplerer og erstatter 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, inden for lokalplan 2017-15:

Formål (§1) supplerer helhedsplanen.

Område og zonestatus (§2) supplerer helhedsplanen.

Områdets anvendelse (§ 3) erstatter helhedsplanen.

Udstykning (§ 4) erstatter helhedsplanen.

Vej og sti (§ 5) erstatter helhedsplanen.

Parkeringsforhold (§ 6) erstatter helhedsplanen.

Ledningsanlæg og belysning (§ 7) supplerer helhedsplanen.

Bebyggelsens omfang og placering og udseende (§§ 8-9) erstatter helhedsplanen.

Ubebyggede arealer (§ 10) erstatter helhedsplanen.

Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug (§11) erstatter helhedsplanen.