Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

 

Afgørelse og begrundelse
Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

 

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

· Afgrænsning mellem byen og det åbne land

· Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

· Museets bemærkning

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Afgrænsning mellem byen og det åbne land

Lokalplanområdet udgør en ny etape i udbygningen af Bygholm Bakker.

Med lokalplanens bestemmelser sikres der en bevoksning rundt om området, så det indgår naturligt i udbygningen af området som helhed.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Lokalplanområdet ligger i spildevandskloakeret planopland. Spildevand skal således afledes til offentlig kloak (Samn Forsyning ApS), mens regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet ved nedsivning. Vejvand må ikke nedsive i faskiner men skal passere en iltet rodzone, såsom et nedsivningsbassin tilsået med græs eller andre planter. Grundvandet i området har god kemisk og kvantitativ målsætning samt god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Der er imidlertid i den henseende ikke vedtaget nogen indsatser af relevans for lokalplanen.

 

Museets bemærkning

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplan-området. Der er indenfor selve lokalplanområdet ikke gjort fund af fortidsminder. Umiddelbart udenfor lokalplanområdet er gjort fund af fortidsminder, der enten skal friholdes eller undersøges arkæologisk forud for anlægsarbejde.

 

Konklusion:

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.