Lokalplanens indhold

Boligenklaven

Lokalplanen afgrænses og udstykkes i en blød linje mod det omgivende landskab. Tanken er, at området skal opleves som en lille selvstændig enklave i Bygholm Bakker.

Her må bygges énfamiliehuse, som åben-lav boligbebyggelse.

Åben-lav boligbebyggelse er fritliggende parcelhuse på grunde der er minimum 700 m². Den maksimale bebyggelsesprocent for denne boligtype er 30.

Som følge af boligenklavens landskabelige beliggenhed og synlighed set fra omgivelserne indeholder lokalplanen krav om hvilket tagmateriale der må anvendes, således at der ikke må anvendes reflekterende materiale som glaseret eller engoberet tegl. Tagpap tillades, fordi det vurderes, at være et tidløst materiale, som fremtræder diskret i landskabet. Endvidere er der bestemmelser, der begrænser omfanget af kviste med henblik på, at opnå en indbyrdes harmoni mellem bebyggelsens individuelle huse.

Der stilles desuden krav om, at farver, materialer og tekniske elementer anvendes, placeres og udformes, så området ikke skæmmes og domineres af reflekterende overflader og stærke signalfarver.

Ubebyggede arealer og beplantning

De enkelte bebyggelsesenklaver er i rammelokalplan 1-2012 fastlagt adskilt fra det omgivende landskab med en ensartet bevoksning i sin yderkant. Det er målet, at hver enklave på den måde får sin egen karakter.

Lokalplanen viderefører dette princip og fastlægger derfor anvendelse af arten bøg. Med én gennemgående hæktype i enklavens yderkant, vil der blive en tydelig adskillelse af landskab og bebyggelse.

Klimatilpasning

For at medvirke til en bæredygtig byudvikling, skal regnvand håndteres og nedsives lokalt i området.

Ved at forsinke regnvand lokalt kan man aflaste spildevandsledninger og modvirke oversvømmelse ved store regnskyl.

Desuden kan lokale regnvandselementer ofte bidrage til et områdes grønne herlighedsværdi. Dels fordi vandet skaber gode vækstbetingelser for beplantninger, dels fordi vandet i sig selv kan udgøre et fint motiv og tiltrække f.eks. fugle og insekter.