Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Horsens Kommune ønsker, at skabe mulighed for udstykning til boliger, i området Bygholm Bakker, vest for Horsens.

Området ligger inden for 1-2012 (Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø).

I de seneste 5 år har det attraktive område nord for Bygholm Sø været under udbygning i overensstemmelse med helhedsplanen, som blev vedtaget i 2012.

Denne lokalplan udarbejdes som planlagt, i forlængelse af den overordnede helhedsplanlægning af det 158 ha store byudviklingsområde, som i dag hedder Bygholm Bakker.

 

I 1-2012 er enklaven 2.6, som svarer til Bjørnshave, udlagt til boliger i form af etagebyggeri, åben-lavt eller tæt-lavt byggeri. Horsens Kommune har besluttet at udlægge enklaven til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) .

På grund af markedsforholdene er der ønske om at ændre på bestemmelserne i Lokalplan 1-2012 om grundstørrelse på maksimum 600 m² og krav om byggeri i to etager. Lokalplanens bestemmelser om Bjørnshave lægger sig dermed indholdsmæssigt tæt op ad lokalplanerne for Billeshave og Normandshave.

Formål

Det er lokalplanens formål, at udlægge området til boligformål, som åben-lav boligbebyggelse.

Med lokalplanen skal der fastlægges principper for områdets udstykning, byggeriets omfang og karakter, samt beplantning.

Det er også et formål med lokalplanen, at understøtte en bæredygtig byudvikling, som gældende helhedsplan sigter mod.

Bestemmelserne i denne lokalplan skal supplere gældende helhedsplan 1-2012 på en række punkter.

Den centrale og østlige del af byudviklingsområdet Bygholm Bakker. Boligenklaverne nr. 2.2, 2.3 og 2.4 er byggemodnede og under udbygning. Nærværende lokalplan omfatter enklaven 2.6, Bjørnshave.