Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plandata.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Hensigten med udarbejdelsen af lokalplanen er at sikre de miljømæssige, kulturhistoriske og bygningsmæssige egenarter og kvaliteter, som kulturmiljøet 'Ny Havnegade' og området omkring ved Villavej og Emil Bojsens Gade rummer. Samtidig er det hensigten med lokalplanen at sikre de bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet.

Dette sker på baggrund af et politisk ønske og understøttes af udpegninger herfor i kommuneplanlægningen, hvor mål og retningslinjer for både kulturmiljøet og de bevaringsværdige bygninger fastlægger de overordnede politiske hensigter med udpegningerne.

Lokalplanen er derfor udarbejdet som en bevarende lokalplan med bestemmelser om, at istandsættelse, vedligeholdelse samt om- og tilbygning af de bevaringsværdige bygninger skal ske i respekt for byggeskikken. Lokalplanen har til formål at sikre, at det vil ske både ved bevaring af den enkelte bevaringsværdige bygning, men også for bebyggelsen som helhed, så bebyggelsesstrukturens karaktertræk videreføres.

Lokalplanen skal samtidig være et detaljeret administrations- og plangrundlag for byggesagsbehandlingen af ejendommene i området.

Skråfoto over lokalplanområdet - set fra syd, 2021.