Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en gældende lokalplan, bortset fra Ny Havnegade 2B i den nordlige del af lokalplanområdet og Ny Havnegade 93, Emil Bojsens Gade 94 samt en mindre del af den sydlige del af gaden Ny Havnegade i den sydlige del af lokalplanområdet. Disse dele af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 150-2013, Horsens By, Skilte og facaderegulering.

Lokalplan 150-2013 er en temalokalplan, der regulerer udformningen af skilte og facader i Horsens midtby og langs de
vigtigste indfaldsveje. Med lokalplanbestemmelser for facader regulerer temalokalplanen blandt andet facader på bevaringsværdige bygninger.

Da de berørte dele af lokalplanområdet indgår i en helhed med bebyggelsen i Ny Havnegade/Emil Bojsens Gade og omfattes af nye bevarende bestemmelser, er temalokalplanen ikke relevant at videreføre for de berørte dele af nærværende lokalplanområde. Derfor ophæves den hidtil gældende Lokalplan 150-2013 alene for de berørte dele af nærværende lokalplanområde ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende lokalplan. Lokalplan 150-2013 vil fortsat være gældende uden for nærværende lokalplanområde.

Kort med angivelse af hidtil gældende lokalplaner i området. Afgrænsning af nærværende lokalplanområde er vist med prikket signatur. Heraf fremgår det, at dele af nærværende lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 150-2013.