Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Planlægningen giver udelukkende mulighed for anvendelse af et mindre område på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i det eksisterende plangrundlag, jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 1. Planlægningen antages ikke at fastlægge rammer i øvrigt for fremtidige anlægstilladelser, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Planlægningen omfatter eksisterende bebyggelse, herunder bevaringsværdige bygninger, med tilhørende for- og baghaver og omhandler et mindre område på lokalt plan i byzone. Planforslaget sikrer bevaringsværdige bygninger i området og viderefører området som et boligområde.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene: Menneskers sundhed, klimatiske faktorer og kulturarv.

Påvirkningerne er vurderet til ikke at være væsentlige.

I forhold til menneskers sundhed er hovedhensynet, at den sydligste del af lokalplanområdet tættest på Niels Gyldings Gade er udpeget som støjbelastet areal i kommuneplanen. Støjmæssigt omfatter planlægningen mulighed for opførelse af nybyggeri eller erstatningsbyggeri til boligformål i et eksisterende boligområde. Med planlægningen er regler om etablering af nye boliger i et eksisterende boligområde betragtet. Det bevirker, at ved opførelse af nybyggeri eller erstatningsbyggeri til boligformål skal det sikres, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod den støjbelastede facade. Såfremt det udendørs støjniveau overstiger Lden 58 dB, skal det ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum med åbent vindue på en støjbelastet facade ikke overstiger Lden 46 dB. Derudover skal det ved facadeisolering af nybyggeri eller erstatningsbyggeri sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger Lden 33 dB med lukkede vinduer men med åbne udeluftventiler. Desuden må støjniveauet på udendørs opholdsarealer i umiddelbart tilknytning til nybyggeri eller erstatningsbyggeri ikke overstige Lden 58 dB. Overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier eller bygningsreglementets krav skal dokumenteres inden ibrugtagning af nybyggeri eller erstatningsbyggeri.

I forhold til klimatiske faktorer er hovedhensynet, at området vedrørende overfladevand er omfattet af spildevandsplanen og gældende udledningstilladelse. Ifølge kommunens oversvømmelseskort vises lokalplanområdet ikke som værende udsat for kendte oversvømmelser, fx i forbindelse med ekstremregn/skybrud, men en mindre del af den sydlige del af lokalplanområdet vises som værende udsat for risiko for oversvømmelse. Lokalplanområdet åbner som helhed ikke mulighed for ny bebyggelse, men bevarer eksisterende bebyggelse. Klimatilpasning af lokalplanområdet indtænkes i klimatilpasning af Horsens By/Strandpromenaden som helhed i takt med havneomdannelse, trafikomlægning og udmøntning af midtbystrategien. Herved vil havnen og byen løbende klimatilpasses og sikres mod bl.a. oversvømmelse fra fjorden, fra vandet i baglandet og fra skybrud.

I forhold til kulturarv beskyttes de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang med planlægningen med lokalplanbestemmelser for sikring af de bevaringsværdige bygninger og bevaringssammenhænge. Dette sker med fokus på bylandskabet bestående af husrækker med sammenbyggede huse, gadeforløb, begrønnede forhaver og baghaver samt på historien og arkitekturen, herunder de bevaringsværdige bygninger, hvor hovedparten af de eksisterende bygninger er registreret med bevaringsværdi 1-4 i SAVE-registret. Sikringen af dette vurderes at have en positiv effekt på bevaringssammenhængene og bebyggelsens samlede fremtoning samt på det sociale liv i området.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.