Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 10.BO.03 i Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune og er fastlagt til boligformål med blanding af boligtyper. Inden for rammeområdet skal boliger fremstå som etageboliger, åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

’Ny Havnegade’ er udpeget som et kulturmiljø i Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune og omfattet af mål og retningslinjer, som fastlægger de overordnede politiske hensigter med udpegningen. Afgrænsningen er vist på kort i dette afsnit. Et af målene for kulturmiljøerne er, at de fysiske spor af historien skal bevares, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan 10.000 års samfundsudvikling afspejles i kulturlandskabet.

I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision har Horsens Kommune igangsat en gennemgang og revidering af kulturmiljøtemaet. Gennemgangen har til hensigt at udpege eventuelt nye kulturmiljøer eller eventuelt udtage eller ændre afgrænsningen på andre. I den forbindelse vil der blive set på kulturmiljøet 'Ny Havnegade', og det er sandsynligt at udpegningen af kulturmiljøet udvides til også at omfatte Villavej og Emil Bojsens Gade.

I lokalplanområdet er der desuden udpeget bevaringsværdige bygninger, som er omfattet af mål og retningslinjer herfor. I kommuneplanens retningslinjer betragtes alene bygninger med bevaringsværdi fra 1-4 i SAVE-registreringen som bevaringsværdige bygninger. I lokalplanområdet er der mange bygninger med bevaringsværdi 5 og 6, som bidrager til områdets bevaringsværdige sammenhæng. Derfor er disse bygninger med lokalplanen omfattet af samme bestemmelser som bygninger med bevaringsværdi fra 1-4.

I forhold til ”Delegationsplan for Horsens Kommune 2022” må byggeri, som er registreret med en SAVE bevaringsværdi på 5-9, og som samtidig ligger i udpeget kulturmiljø, ikke nedrives uden en forudgående politisk behandling. Denne praksis gælder også for byggeri med SAVE bevaringsværdi 2-4 – nedrivning af disse skal under alle omstændigheder afgøres politisk.

Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens mål og retningslinjer for klimatilpasning og er udpeget med risiko for oversvømmelse både i form af nedbør og havvand. Lokalplanområdet åbner som helhed ikke mulighed for ny bebyggelse, men bevarer eksisterende bebyggelse. Klimatilpasning af lokalplanområdet indtænkes i klimatilpasning af Horsens By/Strandpromenaden som helhed i takt med havneomdannelse, trafikomlægning og udmøntning af midtbystrategien. Herved vil havnen og byen løbende klimatilpasses og sikres mod bl.a. oversvømmelse fra fjorden, fra vandet i baglandet og fra skybrud.

Derudover er lokalplanområdet omfattet af kommuneplanens mål og retningslinjer for støjbelastede arealer. Med planlægningen bevares størstedelen af den eksisterende boligbebyggelse. Der vil ikke være tale om udlæg af ny støjfølsom anvendelse.

Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser i Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune.

Kort over vedtagne kommuneplanrammer. Afgrænsning af nærværende lokalplanområde er vist med prikket signatur.

Kort over kulturmiljøet 'Ny Havnegade' og dele af nærområdets kulturmiljøer (blå afgrænsninger) i den gældende kommuneplan. Afgrænsning af nærværende lokalplanområde er vist med prikket signatur.

Mål og retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer, Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune.

Mål og retningslinjer for fredede og bevaringsværdige bygninger, Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune.