Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Lokalplanområdet tilhører skole- og institutionsdistriktet for Horsens Byskole, afdeling Kildegade.

Vandområde- & Natura 2000-planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Natura 2000

Lokalplanområdet ligger ca. 6,0 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Lokalplanområdet ligger i byzone, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på grund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring lokalplanområdet lever følgende bilag IV arter: odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og strandtudse.

Lokalplanområdet er allerede i dag bebygget. Ubebyggede arealer fremstår som haver eller befæstede arealer. Lokalplanområdet vurderes derfor ikke at have nogen værdi som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Grundvand

Lokalplanområdet ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og uden for område med drikkevandsinteresser (OD-område).

Lokalplanområdet fastholdes med planlægningen som boligområde. Boligformål betragtes ikke som grundvandstruende.

Lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at medføre en væsentlig risiko for negativ påvirkning af drikkevandsinteresser.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet er omfattet af Horsens Kommunes gældende Spildevandsplan 2012 -2015 som en del af det separatkloakerede kloakopland A63. Den maksimale befæstelsesgrad er 0,5.

Overskrides den maksimale befæstelsesgrad skal regnvand forsinkes internt på matriklen, før regnvandet tilsluttes offentlig kloak, eller regnvand skal frakobles offentligt kloaksystem og håndteres på egen grund f.eks. ved nedsivning i regnbed eller faskine, sådan at der ikke afledes regnvand fra mere end 50 % af matriklens samlede areal.

Oversvømmelsesrisiko og erosion

Der er på baggrund af områdets beliggenhed, terrænforhold, eksisterende oversvømmelseskortlægning og klimaplanlægning vurderet på oversvømmelsesrisiko og erosion.

Ifølge kommunens oversvømmelseskort vises en mindre del af den sydlige del af lokalplanområdet som værende i risiko for oversvømmelse.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor risikoområde A 'Horsens By' og risikoområde C 'Strandpromenaden'. På kommuneplanens kort over risikoområder vises lokalplanområdet som værende udsat ved ekstreme vandhændelser.

Lokalplanområdet åbner som helhed ikke mulighed for ny bebyggelse, men bevarer eksisterende bebyggelse.

Klimatilpasning af lokalplanområdet indtænkes i klimatilpasning af Horsens By/Strandpromenaden som helhed i takt med havneomdannelse, trafikomlægning og udmøntning af midtbystrategien. Herved vil havnen og byen løbende klimatilpasses og sikres mod bl.a. oversvømmelse fra fjorden, fra vandet i baglandet og fra skybrud.

Indtil da vil der ved en i dag usædvanlig stor stormflodshændelse (>1,8 m) kunne ske oversvømmelse af de sydligste ejendomme.

Støjbelastet areal

I kommuneplanen er den sydligste del af lokalplanområdet tættest på Niels Gyldings Gade udpeget som støjbelastet areal.

Med planlægningen bevares størstedelen af den eksisterende boligbebyggelse. Der vil generelt ikke være tale om udlæg af ny støjfølsom anvendelse, dog sikrer lokalplanen mulighed for nye byhuse på ejendomme, hvor der ikke er registreret bevaringsværdige bygninger, og mulighed for erstatningsbyggeri i den sydlige del af Ny Havnegade inden for det støjbelastede areal.

Støjmæssigt omfatter planlægningen dermed mulighed for opførelse af nybyggeri eller erstatningsbyggeri til boligformål i et eksisterende boligområde.

Med planlægningen er regler om etablering af nye boliger i et eksisterende boligområde betragtet. Det bevirker, at ved opførelse af nybyggeri eller erstatningsbyggeri til boligformål skal det sikres, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod den støjbelastede facade. Såfremt det udendørs støjniveau overstiger Lden 58 dB, skal det ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum med åbent vindue på en støjbelastet facade ikke overstiger Lden 46 dB. Derudover skal det ved facadeisolering af nybyggeri eller erstatningsbyggeri sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger Lden 33 dB med lukkede vinduer men med åbne udeluftventiler. Desuden må støjniveauet på udendørs opholdsarealer i umiddelbart tilknytning til nybyggeri eller erstatningsbyggeri ikke overstige Lden 58 dB.

Overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier eller bygningsreglementets krav skal dokumenteres inden ibrugtagning af disse nye boliger eller dette erstatningsbyggeri i den sydlige del af Ny Havnegade. 

Ekspropriation

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Planlovens § 47, stk. 1 ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation efter Planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
- Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
- Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes gennemført.
- Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
- Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.
- Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en privat aktør kan tillige ske, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder i det tilfælde et skærpet nødvendighedskrav.
- Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås ved mindre indgribende midler, for eksempel ved frivillig aftale med den berørte lodsejer. Endvidere må ekspropriationen ikke være omfattet et større areal end nødvendigt.
- Der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.
- Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel, og indgrebet skal ud fra en konkret vurdering stå i et rimelig forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen.

Kommunalbestyrelsen skal ved ekspropriationens gennemførelse følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Dette indebærer bl.a.:
- At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt for en åstedsforretning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst 4 ugers varsel,
- At Ejere m.fl. inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
- At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af 4-ugers fristen kan træffe
beslutning om ekspropriation, - At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, - At Kommunen har pligt til at sørge for, at erstatning fastsættes ved taksation, hvis ikke der kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal i så fald indbringes til taksationsmyndigheden senest 8 uger efter  ekspropriationsbeslutningen er meddelt.

Kort over oversvømmelse og erosion. Afgrænsning af nærværende lokalplanområde er vist med prikket signatur.

Kort over støjbelastet område (brune områder). Afgrænsning af nærværende lokalplanområde er vist med prikket signatur.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningen afgøres af varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Samn Forsyning.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

For boligerne på Villavej og Emil Bojsens Gade er der etableret nedgravede affaldsbeholdere fælles for disse boliger. Boligerne i Ny Havnegade er ikke omfattet af denne fælles affaldshåndtering, men kan tilvælge nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Kommende national sortering

Nationalt skal alle boliger i fremtiden sorterere i 10 typer affald; mad-, pap-, papir-, metal-, glas-, plast-, mad- og drikkekartoner-, tekstil-, rest- samt farligt affald.

Implementering forventes at blive i løbet af 2023 i Horsens. Det vides endnu ikke, hvordan indsamlingssystemet for de 10 materialer vil være.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i
miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, skal søges nyttiggjort i projektet i det omfang det er muligt. Nyttiggørelse af jord kan kræve særskilt tilladelse.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Områdeklassificering

Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet.

Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata.

Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området.

De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder.

Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter.

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.