Lokalplanens indhold

Vej og sti

Adgang til området med køretøj sker fra Overgade via to overkørsler til boligvejene Anne Cathrines Have og Flensborgs Have. Anne Cathrines Have er udført, ekskl. kantbegrænsninger, asfaltslidlag mv. Stiforbindelse gennem området fra Godthåbsvej via sti og boligveje til Overgade og Langmarksvej færdiggøres i overensstemmelse Kortbilag 2, Fremtidige forhold. De to interne boligveje anlægges med en begrænset bredde, men som sammenhængende vejforløb, hvorved vendepladser undgås.

Området ved Godthåbsvej var tidligere forbundet med såvel Overgade som Langmarksvej ved stierne gennem kolonihaveområdet. Lokalplanen lægger op til, at det fortsat skal være muligt at færdes gennem området for offentligheden via stier og områdets boligveje.

Parkeringsforhold

Der vil anlagt parkeringspladser i overensstemmelse med kommunens vejledende parkeringsnormer for åben - lav boligbebyggelse og evt. for tæt - lav boligbebyggelse.

Ledningsanlæg og belysning

Der er etableret vejbelysning langs Anne Cathrines Have. Tilsvarende vejbelysning skal anvendes i det resterende område for at sikre et fælles præg.Eksempler på åben - lav boliger

Bebyggelsens placering og udformning

Lokalplanen indeholder ikke byggefelter, og bebyggelsens placering på grunden reguleres således af byggeloven. Bebyggelsernes materialevalg er frit, men bebyggelse skal være i kubiske former med flade eller svagt hældende tage, som ikke unødigt begrænser naboers udsigt. Området vil få en særlig karakter og nutidig stemning, samtidig med at der sikres næsten ubegrænsede muligheder for valg af materialer. Hvis der etableres tæt - lav bebyggelse ved Andreas Flensborgs Have skal den have kubiske former der harmonerer med de åben - lave bebyggelser ved Anne Cathrines Have.

Den enkelte bolig skal tilpasses det eksisterende terræn, således at man undgår urimeligt høje sokler og terrænreguleringer. I forbindelse med byggesagsansøgning skal der søges om tilladelse til terrænreguleringer større end +/- 50 cm. Terrænreguleringer tæt ved skel må kun ske hvis naboerne er enige.

Ubebyggede arealer

Bestemmelserne om udtynding af krat og bevaring og/eller genplantning af den karakterfulde beplantning i grundens vest - og nordside i lokalplan 2 - 2008 videreføres i nærværende lokalplan. Hensigten er at bevare en markant bevoksning, men at give mulighed for udtynding, så området åbnes mod Overgade. Der er krav om etablering og pleje af grønne fællesarealer ved eventuel tæt - lav boligbebyggelse. Ved åben - lav boligbebyggelse er der bestemmelse om pleje af mindre fællesarealer i tilknytning til stier og randbeplantning.

Lokalplanområdet set mod nord mod Langmarksvej. Arealet hælder mod øst og er omgivet af bevoksning, der skal bevares og fornyes.