Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

  • fastlægge rammerne for anvendelse af området til åben – lav boligbebyggelse, med mulighed for anvendelse til tæt – lav boligbebyggelse i et delområde
  • fastlægge den trafikale adgang til området
  • fastlægge udformning af støjskærm eller støjvold mod Langmarksvej
  • fastlægge retningslinjer for beplantning af ubebyggede arealer
  • sikre karakterfuld bevoksning mod Overgade

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19k, 19l, 19m og 19n, Horsens Markjorder. Lokalplanafgrænsningen fremgår af kortbilag 1.

2.2 Området er beliggende i byzone.

2.3 Området opdeles i delområderne 1 og 2, jfr. kortbilag 2, Fremtidige forhold.

3.1 Delområde 1 må anvendes til åben - lav boligbebyggelse.

3.2 Delområde 2 må anvendes til åben - lav boligbebygelse eller tæt - lav boligbebyggelse med tilhørende fællesarealer.

3.3 Der er offentlig adgang til områdets boligveje og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Redegørelse

Anvendelsesbestemmelserne er i overensstemmelse med den hidtil gældende lokalplan 2 - 2008, men suppleret med muligheden for at etablere tæt - lav boligbebyggelse på den nordlige del af lokalplanområdet som alternativ til åben - lav boligbebyggelse.

4.1 Der må kun udstykkes i princippet som vist på kortbilag 2 – Fremtidige forhold. Delområde 2 må alternativt udstykkes til tæt - lav bebyggelse.

4.2 For tæt - lav bebyggelse er mindste grundstørrelse excl. andel af fællesareal 400 m2 for et etages huse og 300 m2 for to etagers huse.

4.3 Den resterende del af området, der ikke udstykkes til parceller som beskrevet i § 4 og vist på kortbilag 2 – Fremtidige forhold, overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges, jf. dog § 8.

Redegørelse

Til åben - lavt byggeri etableres grunde på ca 900 m2, som vurderes at være store nok til at være attraktive, uden at der anvendes unødige arealresurcer. Der angives minimumsstørrelser på tæt - lave grunde for at undgå meget tæt byggeri, som ikke giver plads for tilstrækkelige udearealer og frirum.

5.1 Området trafikbetjenes fra Overgade med to overkørsler med en beliggenhed som vist på kortbilag 2 - Fremtidige forhold.

5.2 Lokale sekundære veje (boligveje) anlægges med udlæg på 9 m. Boligveje anlægges i 5 m bredde med asfalt og brosten på kant og i princippet forløbende som vist på kortbilag 3 – Fremtidige forhold.

5.3 Lokale sekundære veje (boligveje) anlægges som stilleveje, 30 km/t.

5.4 Stier anlægges med udlæg på 5 m. Stier anlægges i 2 m bredde i som vist på kortbilag 2 – Fremtidige forhold. Stier skal forbinde Godthåbsvej med den sydlige boligvej og dermed Overgade samt Godthåbsvej med Langmarksvej. Stier anlægges med grus eller stenmel.

5.5 Områdets veje og stier skal overtages af områdets Grundejerforeninger som “private fællesveje”.

Redegørelse

Princippet for vejenes forløb er, at der ikke er blinde ender, men cirkulation, således at vendepladser undgås.
Den sydlige boligvej Anne Cathrines Have er udført, excl. færdiggørelse med kantsten og asfaltslidlag.

6.1 Ved åben - lavt byggeri anlægges 2 p-pladser på hver ejendom. I områder med tæt - lav bebyggelse skal der etableres 1 p-plads pr bolig og yderligere 0,5 p -plads pr. bolig som fællesparkering.

7.1 Området skal forsynes kollektivt med fjernvarme.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.3 Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S.

7.4 Til vej- og stibelysning anvendes armaturer som Terminal, Louis Poulsen. Belysning etableres som en del af byggemodningen.

7.5 Stien mellem Godthåbsvej og den sydlige boligvej skal være belyst.

8.1 Boligerne må maksimalt have en højde på 8.5 m, regnet fra naturligt terræn. På grunde med skrånende terræn skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner, bl.a. med henblik på at bebyggelsen tilpasses terrænet. På grunde med hældende terræn kan etableres forskudte niveauer. Der henvises til Horsens Kommunes vejledning 'Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde'.

8.2 Bebyggelse skal opføres i maksimalt 2 etager.

8.3 Boliger, garager og carporte skal opføres med kubiske former.

8.4 Tage skal være flade og der kan etableres tagterrrasser. Tage kan endvidere have ensidigt fald med en maksimal hældning på 15 grader.

8.5 Vinduer skal være uden sprosser.

8.6 Solvarme- eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade og være parallelle med tagflader og/eller facader.

8.7 Der må ikke opføres bygninger uden for parcellerne. Hver grundejerforening må dog opføre 1 mindre bygning i 1 etage på op til 25 m2 til redskaber til vedligehold af områdets fælles grønne arealer.

Redegørelse

Det er hensigten at give området en særlig karakter med bygninger i modernistisk inspireret stil med kubiske former og tage med begrænset hældning, som ikke unødigt begrænser naboers udsigt.
Flade tage må have en minimal hældning, som er konstruktivt begrundet.

 

9.1 Udvendige bygningssider må ikke være reflekterende. Signalfarver må ikke anvendes.

Redegørelse

Bebyggelsen har ikke en visuelt følsom placering ift landskabet eller byen, og der er derfor meget få restriktioner vedr materialevalg.

10.1 Grønne fællesarealer samt andre ubefæstede dele udenfor de private matrikler må, udover den omtalte beplantning mod Overgade og Langmarksvej, samt naboskel, kun udlægges med græs. Hvis der etableres tæt - lav boligbebyggelse (Delområde B) skal der indrettes opholds - og legeområder i de grønne fællesarealer.

10.2 Efter salg af storparcel eller overdragelse af de grønne private fællesarealer til grundejerforeningen, må den beplantning af løvtræer mod Overgade, samt løvtræer, buske mm. mod Langmarksvej, der er bevaret eller nyplantet af Horsens Kommune, ikke fældes.

10.3 Udgåede løvtræer mod Overgade erstattes med lignende sort i min. str. 20 - 25 (stammediameter i mm målt 1 m over terræn). Disse nye træer må ikke hindres i at nå deres fulde naturlige højde. Andre udgåede træer og buske på fællesarealer indenfor lokalplanområdet erstattes ved genplantning.

10.4 Mod naboskel mod syd og øst etablerer udstykker en ca. 1 – 1,5 m bred, tæt buskbeplantning, af sorter der når en maksimal højde på ca. 2 m. Alternativt kan etableres en dobbeltradet bøgehæk, der skal nå en højde på min. 1,80 m og maks. 2,20 m. Beplantningen må ikke ved beskæring eller lignende hindres i at nå sin fulde/bestemte højde. Udstykkeren forestår pleje af beplantning de første 5 år efter etablering, hvorefter forpligtigelsen overgår til grundejerforeningerne.

10.5 Mod Langmarksvej er anlagt en støjafskærmning i form af en jordvold (herefter støjvold), der kan medvirke til at sikre et acceptabelt støjniveau på primære udendørs opholdsarealer på terræn. Efter etablering er denne støjvold begrønnet med en beplantning af løvfældende buske og træer, så den vil fremstå som et tæt, levende hegn med en udvokset højde på ikke under 5 m regnet fra terræn. Denne beplantning må ikke siden fældes. Beplantningen renholdes af udstykker for ukrudt i etableringsfasen (minimum 3 år), indtil konkurrerende ukrudt ikke væsentligt begrænser plantebælternes tilvækst. Pleje af støjvoldsbeplantningen efter 5 år i form af udtynding, fældning, genplantning i huller m.v. skal udføres af grundejerne.

10.6 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med byggeriets arkitektur og materialeholdning.

Redegørelse

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Langmarksvej. Det skal sikres, at der, hvis nødvendigt, udføres tiltag, der kan sikre et vejstøjniveau på primære udendørs opholdsarealer, der ikke overstiger Lden 58 dB.
Mod Langmarksvej er derfor, indenfor lokalplanområdet, anlagt en jordvold. Volden er begrønnet med træer og buske, således at anlægget på sigt vil fremstå som et levende
hegn.

11.1 Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til den kollektive varmeforsyning samt til offentlig kloak og renseanlæg.

11.2 Tæt - lav bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholds - og legeområder.

12.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme i lokalplanområdet. Alternativt kan stiftes en grundejerforening for delområde A og en grundejerforening eller tilsvarende for delområde B.

12.2 Hver grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanområdet
udlagte private fællesveje og stier samt fællesarealer og beplantning.

12.3 Hver grundejerforenings vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af
Horsens Kommune.

12.4 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeninger oprettet.

Redegørelse

Det kan være mest hensigtsmæssigt at oprette en separat grundejerforening eller tilsvarende for delområde B, som kan anvendes til tæt - lav boligbebyggelse. Organisationsformen afhænger af om der er tale om andelsboliger, ejerboliger eller andet.
I salgsvilkårene vil Horsens Kommune kræve, at grundejerforeningen vederlagsfrit tager skøde på områdets veje, stier, fællesarealer og andre fællesanlæg.
Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget, dog senest når halvdelen af grundene er bebygget.

Ingen bestemmelser.

14.1 Lokalplan 2 - 2008, Andreas Flensborgs Minde ophæves med vedtagelse af nærværende lokalplan.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet
af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes
i overensstemmelse med planens bestemmelser.