Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplan 2014 - 7

Horsens Kommune overtog pr. 1. januar 2006 det tidligere kolonihaveområde øst for Overgade. Kommunen udarbejdede herefter lokalplan 2 - 2008, Andreas Flensborgs Minde for en åben - lav boligbebyggelse med mulighed for stor bygningsmæssig variation inden for rammerne af en bebyggelsesstruktur med 25 relativt små byggefelter og krav om byggeri i en højde på 9 meter. Bebyggelsen ville få en karakter, der ville være unik i Horsens, men det har ikke været muligt at få gang i salget af grunde. Det er derfor besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for større grunde og færre begrænsninger i bebyggelsens placering og udseende. Lokalplanen åbner desuden for at den nordlige halvdel anvendes til tæt - lav boligbebyggelse, idet der skønnes at være et behov for tæt - lave boliger i bydelen. Øvrige bestemmelser i lokalplanen er i det væsentlige i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at skabe rammer for et nyt, attraktivt boligområde med muligheder for åben - lavt og tæt - lavt byggeri, at fastlægge placering af veje og stier og at sikre eksisterende og fremtidig bevoksning.