Lokalplanens indhold

Parkeringshuset skal med ca. 200 parkeringspladser understøtte parkeringsbehovet i Horsens midtby og er i overensstemmelse med målsætningen om central parkering i Trafikplan 2030.

Byggeriet opføres med en bygningshøjde på max. 20 meter og en bebyggelsesprocent på max. 350. Vejadgangen til området fastholdes med den nuværende vejadgang fra Rædersgade.

Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2017, da de gældende center, bolig- og erhversrammer giver mulighed for en bebyggelsesprocent på max. 200 og en bygningshøjde på max. 20 meter.

Projektet øger fortætningen i bymidten og slutter gaderummet mod Rædersgade. Byggeriets arkitektur, skala, materialer og detaljering er afgørende for at sikre tilpasning til gade- og byrummet. 

Huset vil blive markant og opleves fra mange forskellige steder i de nære kontekst. 

Byggeriet bygges udover fortov og buslomme på stedet, og der skal sikres en frihøjde under bygningen. Busskur og bænke skal bygges ind i bygningen.

Typologi
Mod gaden tilpasses parkeringshuset visuelt byens hustypologi, med en base, en midte og en tagetage. Basen formidler den fysiske overgang til byens rum - med indgang, åbninger og siddenicher til busppassagerer. Midten er her hvor man typisk finder herskabslejlighederne med højt til loftet og store vinduer. De perforerede vertikale facadepaneler i p-huset går på de mellemste 4 p-dæk over to etager, og adskilles af horisontale gesimsbånd. Øverst nedskaleres det typiske hus i byen, det markeres i parkeringshuset ved at facadepanelerne udføres smallere og lavere.

Materialer

Basen udføres i tegl, store dele af facaderne udføres i fletmurværk for at sikre luftgennemstrømning. Porte og indgangsdøre udføres malede, i nuancer som lette facader. Siddenichers siddeflader og evt. indramning udføres i træ eller aluminium. Underbeklædning af udhæng udføres i trælameller.

Lette facader omkring p-dæk udføres i brunlige nuancer som hulplade eller strækmetal i  corten stål eller legeret aluminium. På det lette bygningsvolumen mod gadesiden, udføres facaden som vertikale paneler. De lette facader på gadesiden understreges af recesbånd der refererer til byens eksisterende bygninger. Mod nord, udføres facader over basen som en komposition af facaderammer i forskellige størrelser. Bagvedliggende konstruktion, udføres så den ikke skæmmer det samlede facadeudtryk. Trappetårnet udføres i beton, der delvist begrønnes. Tårnet er en vigtig del af p-husets komposition, og markerer hovedindgangen ved stå i sit eget materiale.

Sti

Der skal anlægges en stiforbindelse gennem området mellem A og B, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Beplantning

Mod nord, øst og vest begrønnes facaderne med henholdvis klatre- og slyngplanter der forskønner facaderne og bringer grønne elementer ind i bybilledet.