Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 At fastlægge områdets anvendelse til parkeringshus

1.2 At sikre at byggeriets base/facade mod Rædersgade anvendes til publikumorienterede funktioner såsom opholdsnicher og udstillingsfaciliteter.

1.3 At fastlægge bebyggelsens højde/omfang/placering/facaderytme/materialer/farve/taghældning

1.4 At ny bebyggelse gives en udformning der gør, at den er i harmoni med det omkringliggende område

1.5 At sikre vejadgang fra Rædersgade

1.6 At sikre stiforbindelse langs lokalplanområdets østlige skel mellem A og B

1.7 At sikre en struktur for beplantningen i området.

1.8 At fastlægge befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn og vandhåndtering.

Redegørelse

Hensigten med bestemmelserne for publikumsorienterede stueetager samt en blanding af funktioner er at sikre intentionerne om et levende område, præget af udadvendte aktiviteter, skabe muligheder for et aktivt byliv samt skabe tryghed og liv stort set hele døgnet.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter dele af matr. nr. 60, 62a, 62b, 63a, 64, 65 og 329 Horsens Bygrunde.  Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 09.01.2020 udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Området skal forblive i byzone.

Redegørelse

3.1 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som parkering i konstruktion.

3.2 Basen skal mod Rædersgade rumme opholds-/siddenicher i facaden.

3.3 Basen skal indeholde publikumorienterede funktioner i facaden mod Rædersgade, som udstillingfaciliteter eller lignende.

3.4 Passagen langs lokalplanens østlige skel skal anvendes til stiforbindelse.

Redegørelse

4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.

4.2 Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 350.

Redegørelse

5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Rædersgade.

5.2 Der skal anlægges stiforbindelse gennem området mellem A og B, som vist på kortbilag 3 og 4. Stiudlægget skal etableres i den fulde bredde mellem parkeringshuset og lokalplanens østlige skel.  Stiforbindelse skal anlægges med fast belægning som flise-, chausse- eller brostensbelægning.

5.3 Der skal sikres en frihøjde på minimum 4,2 meter over fortorvet og buslomme. Derudover skal fortovsbredden være minimum 1,8 meter.

Redegørelse

6.1 Der skal etableres parkering i konstruktion.

6.2 Der må maksimalt anlægges 200 parkeringspladser i konstruktion.

6.3 Der skal minimum anlægges 6. stk. handicapparkeringspladser til almindelig bil (3,5 x 5 meter)

6.4 Der skal minimum anlægges 1. stk. handicapparkeringsplads til kassevogn (4,5 x 8)

6.5 Eksisterende terrænparkering nord for parkeringshuset kan bevares.

6.6 Der skal etableres ladestationer til elbiler, ved et minimum af ladeudtag til 10 parkeringspladser og en forberedelse for udvidelse til ladeudtag for hver femte parkeringsplads.

Redegørelse

Krav til el-ladestationer tager udgangspunkt i bestemmelserne i Transport og boligministeriets bekendtgørelse nr. 181 af 5. marts 2020.

7.1 Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Belysningskilder skal fremstå med ensartet belysningsarmatur.

7.3 Der skal opsættes både grund-og effektbelysning indenfor området. Grundbelysning skal belyse fortov og stiforbindelse. Effektbelysning skal belyse særlige steder og detaljer. Effektbelysningen er med til at give området karakter.

7.4 Lyssætningen, grundbelysningen samt effektbelysningen, skal indarbejdes i en samlet helhed for området. Belysningen skal etableres i et samspil med beplantning, plantebede, i belægning, bebyggelse/arkitektoniske detaljer og iscenesætte uderummenes særlige karakter og skabe tryghed.

7.5 Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området.

Redegørelse

Lyssætningen er et vigtigt element for området, som bidrager med at højne kvaliteten og oplevelsen i området. Belysningen skal desuden være med til at skabe særlige stedligheder og tryghed i området. Lokalplanen beskriver grund- og effektbelysning. Grundbelysning er den belysning af veje, stier og byrum, som er en forudsætning for, at man kan færdes trygt og sikkert gennem området. Effektbelysningen er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, en detalje eller skaber en særlig stemning.

Parkeringshuset og stiforbindelsen skal belyses, således at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem området. Stiforbindelse og udearealer skal ligeledes belyses, så rummets udstrækning er tydelig og dermed skabes tryghed.

8.1 Parkering i konstruktion må placeres indenfor byggefeltet som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.2 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. 

8.3 Bebyggelsen må opføres i maksimum i 20 meters højde fra naturligt terræn, som vist på kortbilag 6, Snit og facader. Undtaget er trappe-/elevatortårn. 

 

 

9.1 Bebyggelsens facader, angivet som materiale 1 og 2 på kortbilag 3, Fremtidige forhold skal opføres i perforerede metalpaneler i brunlige nuancer, som corten stål og legeret aluminium. Facaderne tilpasses rytme og mønster i byens facader. Nuancer og åbningsgrad skal varierer for at give et spil i facaden.

9.2 Panelerne, angivet som materiale 2 på kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal forskydes i dybden, så der i facaden skabes en reliefvirkning. 

9.3 Perforerede metalpaneler, angivet som materiale 2 på kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal fremstå som lodrette adskilte elementer, med et overlap på hver element på 5-20 cm, med en forskydning på minimum 10 cm i dybden mellem hvert element, som vist på diagram, Facadepaneler under redegørelsen. 

9.4 Hver perforeret metalpanel, angivet som materiale 2 på kortbilag 3, Fremtidige forhold, må maximum have en bredde på 1,30 meter for sektion 2, 1 meter for sektion 2 og 70 cm for sektion 4, som vist på kortbilag 6, Snit og facader og diagram, Overlap.

9.5 Materiale 1, angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal opsættes med forskydninger af paneler i varierede størrelser, som vist på kortbilag 6, Snit og facader.

9.6 Materiale 3, angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal udføres i beton eller tegl med begrønnede facader. Ophængningsystemer til begrønning skal være i metal i brunlig nuance, som corten stål eller lignende materiale. 

9.7 Bruges galvaniseret stål til samlinger af paneler må det galvaniserede stål ikke være synligt, fra gadeplan. 

9.8 Stueetagen/basen skal være i rød tegl med transparent fletmurværk, og må enkelte steder have lukket murværk i rød tegl, som vist på kortbilag 6, Snit og facader.

9.9 Basen skal minimum have 3 siddenicher i facaden mod buslommen som vist på kortbilag 4, Illustrationsplanen og på kortbilag 6, Snit og facader. 

9.10 Der må laves enkelte åbninger i klar glas i facaden mod Mælketorvet, som vist på kortbilag 6, Snit og facader.

9.11 Bygningen skal fremstå i 4 sektioner. Adskillelsen mellem etagerne skal være med recesbånd i et u-profil eller lignende, som understøtter letheden i adskillelsen mellem sektionerne, som vist på kortbilag 6, Snit og facader.

9.12 Byggeri skal holde sig inden for byggefelt, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold, og må i gadeplan ikke bygges længere ud end rids, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. Der skal sikres en frihøjde på minimum 4,2 meter over fortov og buslomme.

9.13 Under udhænget som vist på kortbilag 6, Snit og facader, skal der enten være trælammeler eller materiale 2 som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

9.14 Værn på taget skal udføres i corten stål eller legeret aluminium i brunlige nuancer, angivet som materiale 1 og 2 på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

9.15 Vinduesrammer/sprosser skal være i en brunlig nuance, i spil med materiale 1 og 2, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold og kortbilag 6, Snit og facader.

9.16 Tage skal være flade og må gerne være i beton med parkering.

9.17 Minimum 25% af vestfacadens facadelængde skal begrønnes.

9.18 Minimum 50% af øst- og nordfacadens facadelængde skal begrønnes.

9.19 Åbningsgraden af de perforerede plader, materiale 1 og 2, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold skal minimum være 30%.

Redegørelse

Typologi
Mod gaden tilpasses parkeringshuset visuelt byens hustypologi, med en base, en midte og en tagetage. Basen formidler den fysiske overgang til byens rum - med indgang, åbninger og siddenicher til busppassagerer. Midten er her hvor man typisk finder herskabslejlighederne med højt til loftet og store vinduer. De perforede vertikale facadepaneler i p-huset går på de mellemste 4 p-dæk over to etager, og adskilles af horisontale recesbånd. På tagetagen eller kvisten, nedskaleres det typiske hus i byen, det markeres i parkeringshuset ved at facadepanelerne udføres smallere og lavere.

Overflader
Basen udføres i tegl, store dele af facaderne udføres i fletmurværk for at sikre luftgennemstrømning. Porte og indgangsdøre udføres
malede, i nuancer som lette facader. Siddenichers siddeflader og evt. indramning udføres i træ eller aluminium. Underbeklædning af udhæng udføres i trælameller.
Lette facader omkring p-dæk udføres i brunlige nuancer som hulplade eller strækmetal i cortens stål eller legeret aluminium. På det lette bygningsvolumen mod gadesiden, udføres facaden som vertikale paneler. De lette facader på gadesiden understreges af recesbånd der refererer til byens eksisterende bygninger. Mod nord, udføres facader over basen som en komposition af facaderammer i forskellige størrelser. Bagvedliggende konstruktion, udføres så den ikke skæmmer det samlede facadeudtryk. Trappetårnet udføres i beton eller tegl, der delvist begrønnes. Tårnet er en vigtig del af p-husets komposition, og markerer hovedindgangen ved stå i sit eget materiale.
Panelerne skal forskydes i dybden, så der i facaden skabes en reliefvirkning for at give en varieret oplevelse, afhængig af solplacering og betragtningsvinkel. 

Adskillelsen mellem sektionerne skal udføres med recesbånd som U-profil, H-profil eller lignende som giver en dybde, variation og lethed i facadeudtrykket. 

Åbningsgraden på de perforerede metalpaneler tilpasses/afhænger af krav i brandsimulering, forventet 30-50%.

Diagram, Overlap

Diagram, Facadebredder

10.1 Beplantningen i området skal etableres i overensstemmelse med lokalplanens § 10 og følge strukturen på
bilag 4.

10.2 Der skal etableres klatreplanter og slyngplanter som eksempelvis vedbend, arkitektens trøst, træmorder og blåregn på parkeringshusets øst- nord- og vestfader som vist på kortbilag 3 og 4.

10.2 Der skal etableres klatreplanter som vedbend og rådhusvin på parkeringshusets trappetårn som vist på kortbilag 3 og 4. 

10.3 Der skal etableres wiresystem eller lign. der støtter og styrer planternes vækst. Disse konstruktioner skal harmonere med bebyggelsens materialer og farver i øvrigt. Konstruktionerne skal endvidere udføres, så de passer til facadernes udtryk og til de aktuelle planters måde at klatre på. 

10.4 Ved facader, der skal begrønnes med planter, der etableres ved bygningens sokkel, skal der etableres et plantebed med jord på minimum 1m3 pr. facademeter. Plantebedene kan have permeable belægninger eller beplantes med bunddækkende planter.

10.5 Plantebede skal anlægges med cortenstålskanter i niveau med belægning.

10.6 Belysningskilder skal fremstå med ensartede belysningsarmaturer.

10.7 Der kan etableres fast hegn langs lokalplanens østlige skel. Hegnet skal optage terræn. 

10.9 Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet er 0,65.

 

Redegørelse

Facaderne skal bearbejdes med grønne facader, materialeskift eller andre metoder, som sikrer, at facaderne får "liv" og det er trygt at færdes i området - på alle sider af byggeriet. Desuden vil disse facader være en del af udsigten fra eksisterende boliger og derfor skal de arkitektonisk bearbejdes.  Parkeringshusets facader skal i høj grad begrønnes, således at facaderne vil opleves som et forskønnende vertikal grønt element for de gårdrum, som grænser op mod byggeriet. Facadematerialet giver et diffust indblik til de parkerede biler, facaderne må ikke fremstå med stor åbnenhed. Facaderne skal ligeledes udformes, så de er giver optimale forhold til, at slyngplanter kan gro og brede sig op af facaderne.

Mod naboer og gårdrum udføres facader i strækmetal i corten eller legeret aluminium. Strækmetallet opsættes i et varieret mønster der i skala forholder sig til de varierede naboer og gårdrum. Facaden begrønnes hvor huset møder naboer og grønne gårdrum.
Som begrønning af facader forslås slyngplanter som arkitektens trøst og Træmorder, begge plantetyper kan klatre i strækmetalfacaderne.
Åbningsgrad tilpasses/afhænger af krav i brandsimulering, forventet 30-50%

Reference Rådhusvin

Reference Rådhusvin

Reference - delvis begrønning af facade Ejler Billes Alle

11.1 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser i overensstemmelse med kortbilag 7, Vandhåndteringsplan.

11.2 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.3 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret sti som nævnt i §§ 5 og 10.

11.4 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før beplantningerne som nævnt i § 10 er etableret.

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

13.1 Lokalplan 150 er gældende for lokalplanområdet.

Redegørelse

14.1 Den del af lokalplan 62, der ligger inden for lokalplanområdet ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Redegørelse

15.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til
udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog
maksimalt et år fra offentliggørelsesdatoen.