Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Kulturhistoriske værdier
  • Byfortætning
  • Støj, lugt og vibrationer
  • Trafik
  • Kystnærhedszone
  • Visuel påvirkning
  • Skygge
  • Tryghed

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Kulturhistoriske værdier

Planområdet ligger inden for værdifulde kulturmiljøer herunder 1700- tallets midtby i hvis centrum den senmiddelalderlige bebyggelsesstruktur stadig er bevaret og hvor bygninger er fra 15-1700 tallet heraf flere fredet.

Byggeriets arkitektur, skala, materialer og detaljering er afgørende for at sikre tilpasning til gade- og byrummet. Der vil derfor i planlægningen være stort fokus på disse emner.

Byfortætning

Planlægningen vil give mulighed for en fortætningsprojekt af et centralt sted i midtbyen. Projektet vil omdanne en parkeringsplads til et parkeringshus med op til 200  parkeringspladser.

Fortætning er, når der i den eksisterende by bygges nyt, der f.eks. er højere eller tættere end det, der lå i området tidligere. På den måde bliver der plads til flere boliger og andre byfunktioner i den eksisterende by.

Ved at fortætte inden for de eksisterende byer, spares der på arealressourcen i Horsens Kommune. Det åbne land og landskaberne omkring vores byer er en begrænset ressource og samtidig et vigtigt aktiv for kommunen. 

Byfortætningen er en bæredygtig måde at byudvikle på, fordi der bruges mindre areal til byvækst. Samtidig understøtter en koncentration af byfunktionerne en mere bæredygtig mobilitet, fordi det bliver et reelt alternativ at tage cyklen eller gå. 

Byfortætning er også et vigtigt værktøj i arbejdet med at revitalisere byerne og bydelene, til et mere levende og spændende sted at opholde sig. Endelig er fortætningen også med til at understøtte byernes detailhandel, kulturliv og kollektive trafikbetjening. 

Planlægningen sikrer, at byfortætningen af området er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer på området.

Støj, lugt og vibrationer

Anvendelsen til parkeringshus kan give anledning til øget støj- og lugtgener for omkringboende. Planlægningen vurderes ikke at ville påvirke omgivelserne udover vejledende grænseværdier.

Trafik

Byggeriet påtænkes bygget udover fortov og buslomme på stedet, der skal sikres en frihøjde på minimum 4,2 meter. Derudover skal fortovsbredden være minimum 1,8 meter og evt. busskur og bænke skal bygges ind i bygningen således at de ikke tager areal fra fortovet. Der skal ved udkørsler fra p-huset sikres de fornødne oversigtsforhold dette gælder ligeledes ved udkørsel til Rædersgade. Dette gælder også oversigtsforhold over fortovet.

Derudover skal det sikres, at der er en fortovsbredde på minimum 1,8 meter så man stadig sikkert kan benytte fortovet også når der er ind – og udstigning fra bussen.

P-huset bygges ved en eksisterende p-plads, dog etableres der flere pladser end på den nuværende p-plads, så der vil ske en øget mængde af trafik. Det er dog ikke vurderet, at det har betydning for den samlede trafikbelastning på Rædersgade.

Kystnærhedszone

Planområdet ligger, ligesom store dele af Horsens by, inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Planområdet ligger i eksisterende tæt by og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil desuden ikke kunne ses fra kysten og vil derfor ikke påvirke kystlandskabet.

Visuel påvirkning

Grundet projektets omfang er der udarbejdet visualiseringer, der viser projektet visuelle påvirkning af den eksisterende by.

Byggeriets arkitektur, skala, materialer og detaljering er afgørende for at sikre tilpasning til gade- og byrummet. Lokalplan sikrer gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser at byggeriet tilpasses gade- og byrummet.

Skygge

Grundet projektets omfang er udarbejdet skyggediagrammer, der viser projektets skyggepåvirkning. Skyggediagrammerne viser at planlægningen har en skyggepåvirkning af mindre betydning af naboarealerne mod øst.

Tryghed

Grundet projektets placering i den centrale midtby, tæt på cafeer, restauranter og byens natteliv skal der i planlægningen tages stilling til en tryghedsskabende udformning af bygningen og udearealerne herunder belysning. Lokalplanen sikre gennem bestemmelser om belysning og gode oversigtforhold, at der skabe trygge udearealer omkring parkeringshuset.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.