Beliggenhed & eksisterende forhold

Planområdet er ca. 1700 m² stort. Det skitserede projekt, der ønskes planlagt for, er centralt placeret i Horsens historiske bymidte og fungerer i dag som parkeringsplads på fladen.

Området afgrænses af Rædersgade mod syd, den gamle TDC bygning mod vest, Anna Blochs plads mod nord, der rummer parkeringsarealer på terræn, samt eksisterende gårdrum og baghuse til byhuse og etageejendomme i Smedegade i øst.

Området ligger i et skrående terræn, der stiger fra kote 6,30 i syd til kote 10 i nord.

Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Horsens Ny Teater og Grønnegade - som indeholder mange af byens cafeer og spisesteder.

Den sydlige afgrænsning defineres af en række træer, lav hækbeplantning mod buslommen og stoppestedet i Rædersgade.

P-huset placeres centralt i Horsens by på et sted der i dag rummer parkering på fladen. Området danner i dag en lomme i gadeforløbet afgrænset af lav hækbeplantning og en række træer mod Rædergade. Det er det eneste sted i gadeforløbet, hvor der er træer. Langs fortovet er der i gadens naturlige knæk en buslomme.

Naboejendommene er en henholdsvis 1-4 etager. Facaderne mod øst har en åben stueetage og en veldefineret rytme i vinduer og gesims.

Facaden mod vest er en markant teglstensfacade med en veldefineret rytme i vinduerne.

Mod nord stiger terrænet markant og rummer parkering omkranset af store træer og etageejendomme.