Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.


En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

 

Baggrunden for lokalplanen er ønske om at etablere et parkeringshus centralt placeret i Horsens midtby.

Parkeringshuset skal med op til 200 parkeringspladser understøtte parkeringsbehovet i Horsens midtby og er i overensstemmelse med målsætningen om central parkering i Trafikplan 2030.

Byggeriet opføres med en bygningshøjde på max. 20 meter og en bebyggelsesprocent på max. 350.

Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2017, da de gældende center, bolig- og erhvervsrammer giver mulighed for en bebyggelsesprocent på max. 200 og en bygningshøjde på max. 20 meter.

Projektet øger fortætningen i bymidten og slutter gaderummet mod Rædersgade. Byggeriets arkitektur, skala, materialer og detaljering er afgørende for at sikre tilpasning til gade- og byrummet. Der vil derfor i planlægningen være stort fokus på disse emner.