Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål, som ikke med støj, rystelser, luftforurening, lugt eller på anden måde er til gene for den omliggende bebyggelse.

I "Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne", Miljøstyrelsen 2004, er de forskellige virksomhedstyper inddelt i syv klasser. Inddelingen er sket på baggrund af erfaringer om forskellige virksomhedstypers miljømæssige belastning af omgivelserne. I nærværende lokalplanområde tillades virksomhedsklasse 1.

Klasse 1 omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, liberale erhverv og småværksteder med butik. - F.eks. administration, kontor, service. Anbefalet minimumsafstand til boliger: 0 meter.

Bebyggelsens omfang og placering

Den nuværende bevaringsværdige bygning, som anvendes til Vognmuseum, bibeholdes. Et eksisterende skur i grundens nordlige del kan fjernes.

Illustrationsplan, skitseforslag

Bebyggelsens udformning

Lokalplanen giver mulighed for at renovere den bevaringsværdige bygning i overensstemmelse med lokalplan 151, som foreskriver, at bevaringsværdige bygninger ved ombygning føres tilbage til oprindelig stil. Horsens Kommune skal godkende projekt for renovering inden for nærværende lokalplans rammer.

Bygningens nordside og sydside gives en åben og opdelt karakter, der i højere grad end den nuværende er proportioneret som den oprindelige lagerbygnings sider. Materialemæssigt tillades eksempelvis træ og glas, som kontrast til de bevarede murede sider mod øst og vest. Der henvises til vedstående skitseforslag til renovering, som viser at træfacaderne er opdelt af store glaspartier. Taget beklædes med tagpap, som oprindeligt, og dele af taget kan udføres med glas. Bygningens nuværende konstruktionsprincipper og oprindelige transparens og visuelle lethed skal søges genskabt ved renovering af bygningen.

Ubebyggede arealer og beplantning

Udearealerne kan i vid udstrækning anvendes til parkering, dog udlægges plads til opholdsareal, og arealet mellem bygning og vej friholdes for parkering. Belægning og beplantning skal etableres i harmoni med bygningens karakter.

Trafikforhold

Der er mulighed for kørende adgang til grunden umiddelbart nord og syd for facaden mode Gasvej, og der etableres parkeringpladser på grunden, svarende til Horsens Kommunes vejledende parkeringsnormer, som foreskriver 1 p-plads og 1 p-plads for cykler for hver 50 m2 kontorerhverv.

Der etableres sandfang i afløb fra p-pladserne, hvorved en væsentlig andel af miljøbelastende stoffer, herunder tungmetaller, tilbageholdes.

Der forventes etableret et nyt busstoppested tæt på lokalplanområdet i forbindelse med det forventede anlæg af nyt bibliotek på havnen.

Ophævelse af Lokalplan/servitutter

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 151, Danmarks Industrimuseum, der ophæves for lokalplanområdet ved nærværende lokalplans ikrafttræden.

Servitut om videresalg, bevaring mv. er accepteret aflyst af Horsens Kommune.

Bæredygtighed

Det vurderes som bæredygtigt at sikre at den bevaringsværdige lagerbygning sikres en fremtidig anvendelse og vedligeholdelse, og at der etableres plads i byen til erhverv, som ikke har væsentlig negative miljømæssige konsekvenser.