Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en indledende screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering

Afgørelse og begrundelse: Som hovedhensyn for afgørelsen lægger Horsens Kommune de trafikale forhold og bygningsbevaringmæssige forhold.

Den forventede trafikstigning er meget lille og vurderes ikke at give en væsentlig indvirkning på miljøet, herunder bymiljøet. Det vurderes væsentligt, at der er direkte trafikal forbindelse til den indre ring i Horsens, at der er en god busbetjening og gode forbindelser til bl a banegården for cyklister.

Den bevaringsværdige bygnings væsentlige elementer i form af de murede facader bevares, tagfladerne belægges med tagpap som oprindeligt og træfacadernes nuværende bræddebeklædning søges ændret, så de svarer bedre til den oprindelige åbne karakter.

Horsens Kommune har derfor samlet vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.