Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

at udlægge området til erhvervsformål
at sikre, at området bevarer sine arkitektoniske og historiske kvaliteter
at sikre attraktive udendørsarealer, herunder parkeringsforhold

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter matrikelnummer 835 i, Horsens Bygrunde.

2.2 Området er beliggende i byzone.

3.1 Området anvendes til kontorerhverv, virksomhedsklasse 1.

Ingen bestemmelser

5.1 Der kan etableres overkørsel over fortov ud for grundens nordøstlige hjørne efter aftale med Teknik og Miljø, Affald og Trafik.

6.1 Der etableres parkeringpladser på grunden, svarende til Horsens Kommunes vejledende parkeringsnormer, som foreskriver 1 p-plads for biler og 1 p-plads for cykler for hver 50 m2 kontorerhverv.

6.2 Der etableres sandfang i afløb fra p-pladserne, hvorved en væsentlig andel af miljøbelastende stoffer, herunder tungmetaller, tilbageholdes.

7.1 Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

7.2 Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

7.3 Overflade/regnvand afledes til regnvandsledning med udløb til Horsens Fjord. For at imødekomme klimaændringer er afløbskoefficienten 80 % af den i spildevandsplanen angivet afløbskoefficient for området. Hvis afledningen overstiger den tilladelige afløbskoefficient, skal overfladevandet håndteres på egen grund eller forsinkes og neddrosles til den tilladelige afløbskoefficient

7.4 Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.5 Området skal forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.6 Belysning skal være enkel og diskret og tilpasses bygningens og omgivelsernes karakter.

8.1 Bebyggelsen bevares med det nuværende omfang og den nuværende placering. Eksisterende udhus kan bevares, nedrives eller erstattes med et udhus af samme dimesioner og med samme placering.

9.1 Den eksisterende bygning (nuværende Vognmuseum) er af middel bevaringsværdi, og alle ændringer af bygningen skal godkendes af Teknik og Miljø.

9.2 Den eksisterende bygning bevares og vedligeholdes. Ved ombygning eller renovering skal ændringer søges tilbageført til oprindelig stil. Tage skal beklædes med tagpap, dog kan etableres partier af glas. Murede facader mod øst (Gasvej) og vest skal bevares. Døre kan udføres med trælister, jfr oprindelig tegning, eller eksempelvis med stål og glas. Facader mod nord og syd udføres i glas og træ. Træ kan eksempelvis gives farven sort eller svenskrød.

9.3 Køle- og ventilationsanlæg skal bygningsintegreres, og ventilationshætter og lign. skal udformes i samspil med bygningens arkitektur.

9.4 Skiltning skal være enkel og diskret og tilpasses bygningens og omgivelsernes karakter.

10.1 Arealerne mellem bygning og skel mod Gasvej gives en belægning med eksempelvis granitbrosten, bordursten og stenmel.

10.2 Murpiller langs Gasvej bevares eller murpiller med gitre rekonstrueres.

10.3 Udearealer skal med befæstelse og beplantning fremtræde ordentligt og i harmoni med bygningen.

10.4 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og afskærmes set fra vejen.

10.5 En samlet plan for de udvendige arealers belægning og beplantning skal godkendes af Teknik og Miljø.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

14.1 Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ophæves Lokalplan 151 for Danmarks Industrimuseum for området.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.