Tilladelser fra andre myndigheder

Museumsloven

Horsens Museum bør orienteres forud for planering, nybyggeri og større anlægsarbejder. Da lokalplanområdet befinder sig i Stjernholmskvarteret (Vor Frue Kirke med kirkegård/Skt. Hans Kloster/Stjernholm) og umiddelbart øst for den middelalderlige bykerne og kulturarvsareal, vil der her være forøget risiko for skjulte, væsentlige fortidsminder. Museet anbefaler derfor, at der foretages arkæologisk forundersøgelse forud af anlægsarbejde på området. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27, stk. 2.

Efter Museumslovens § 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Horsens Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn, skal også meddeles museet.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.