Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplan 2014 - 3, Erhverv, Gasvej 16, Horsens

Danmarks Industrimuseum vil afvikle Vognmuseet, beliggende Gasvej 16, og afhænde matriklen. Den potentielle nye ejer vil renovere bygningen med henblik på anvendelse til kontorformål eller lignede, hvilket ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan nr. 151, som udlægger arealet til museumsformål mv.

Vognmuseet set fra Gasvej

Formål

Formålet med lokalplanen er derfor at ændre anvendelsesbestemmelsen til erhvervsformål, at sikre at området bevarer sine arkitektoniske og historiske kvaliteter, samt at sikre, at der etableres attraktive udendørsarealer.