Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Nim er en af Horsens Kommunes mellembyer og en vigtig bosætningsby for Horsens Kommune på grund af dens placering tæt ved Horsens og med gunstig placering ved hovedvej 52. Således ligger Nim ca. 14 km fra Horsens, 22 km fra Skanderborg og 30 km fra Silkeborg. Horsens Kommune ønsker, at sikre en attraktiv butiksforsyning for Nim med udarbejdelsen af en ny lokalplan der muliggør etablering af en dagligvarebutik.

I Horsens Kommunes helhedsplan for Nim fremgår det, at det vil være hensigtsmæssigt med placering af en ny dagligvarebutik, og at en sådan placering kunne være ved hovedvejen. Realiseringen af denne lokalplan ligger altså i forlængelse af helhedsplanen, og vil således gavne den fremtidige byudvikling i Nim.

Formål med lokalplanen

Det er lokalplanens formål at sikre, at området kan anvendes til centerformål med mulighed for at etablere en enkelt dagligvarebutik samt sikre grundvandet mod nedsivning af miljøfremmede stoffer.