Miljøscreening

Horsens Kommune har lagt hensyn til bosætning, kirkeomgivelser og drikkevandsinteresser til grund for vurderingen.

Befolkningstallet i Nim er udfordret med risiko for grundlaget for skole, børneinstitution og fritidstilbud fortsat ikke vil være tilstrækkeligt. Mulighed for en levedygtig dagligvarebutik vurderes at have en positiv indflydelse på bosætningen i området.

Udlægget til en dagligvarebutik ligger indenfor kirkeomgivelser til Nim Kirke, men vil ikke være synligt i sammenhæng med kirken.

Endelig ligger udlægget til dagligvarebutik indenfor område med drikkevandsinteresse. I planen er indarbejdet retningslinjer for beskyttelse af grundvandet.

Samlet vurdering

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1 nr 3.