Forhold til anden planlægning

Naturforhold og -beskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Udførelse af planen vurderes hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter at kunne have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for de internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000-områderne eller at kunne skade yngle- eller rastesteder for de strengt beskyttede arter, bilag IV-arterne.

Naturbeskyttelsesloven

Udførelse af planen vil ikke medføre tilstandsændringer i naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om lokalplanen kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV2 (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal) er beliggende ca. 7 km sydøst for området, og der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Der er fundet bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE.

Vurdering

Pga. lokalplanens omfang og afstand til nærmeste Natura 2000-område, vurderer Horsens Kommune på baggrund af det oplyste, at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området er udpeget for. Endvidere vurderes det, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området. Projektet vurderes således ikke at være i strid med bevaringsmålsætningerne for det anførte beskyttelsesområde og arter.

Beskyttet natur (§ 3)

Der er ikke beskyttet natur på eller tæt ved arealet, hvor den nye dagligvarebutik skal ligge.

Vandløb

Der er ikke vandløb på eller tæt ved arealet, hvor den nye dagligvarebutik skal ligge.

Fredninger og bygge- og beskyttelseslinjer

Lokalplanen ligger indenfor kirkebyggelinjen, men udenfor områder, som er omfattet af fredning eller øvrige bygge- og beskyttelseslinjer. Området er ikke synligt i sammenhæng med kirken.

Diger

Der er ikke beskyttede diger indenfor lokalplanområdet.

Samlet vurdering vedr. naturforhold og -beskyttelse

Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanen kan realiseres uden at:

skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.