Detailhandel

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 6, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Nim, og ligger ud til Præstevænget, der fungerer som indfaldsvej til Nim, og Horsensvej. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger der boligområder, mens der mod syd, øst og vest ligger marker. Lokalplanen sikrer at ny bebyggelse etableres i farver og materialer som harmonerer med den eksisterende boligbebyggelse i Nim.

Der er ikke dagligvarebutikker i Nim, og det vurderes, at etablering af en dagligvarebutik på op til 1.000 m² (ekskl. personalefaciliteter på op til 200 m²) ved Præstevænget hovedsageligt vil bidrage med lokal forsyning for beboerne i Nim samt det nære opland.

Der findes ikke eksisterende rekreative opholdsarealer inden for lokalplanområdet, som vil blive påvirket og det vurderes i øvrigt, at etablering af dagligvarebutikken ikke vil påvirke byens øvrige friarealer.

Lokalplanområdet er hensigtsmæssigt placeret i forhold til såvel Nim som det overordnede vejnet i området. Etableringen af en dagligvarebutik vil naturligt medføre mere trafik til et område, men det forventes dog at kunderne til butikken primært er folk der allerede bor i området eller kører forbi det til og fra arbejde. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikken. Det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.