Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Beskyttede jord- og stendiger

Der er ikke beskyttede diger inden for lokalplanområdet.

Landbrugspligt

Der er ikke landbrugspligt på arealerne, der inddrages til byformål.

Museumsloven

Lokalplanområdet ligger kun 200-300 meter fra kirken og dermed fra den middelalderlige landsby. Nordligt har der løbet en gammel vej. Der er på matriklen registreret fund af metalgenstande fra både vikingetiden og middelalderen og desuden har der østligt ligget en gravhøj. Det er meget sandsynligt, at en del af området kan rumme spor af bebyggelse eller andre aktiviteter fra de nævnte perioder. Horsens Museum har gennem de seneste omkring 15 år haft lejlighed til at undersøge en stor del af omgivelserne i Nim, blot ikke syd for byen og vest for Møllegade. Ved undersøgelserne er påvist og undersøgt bebyggelser fra en meget stor del af forhistorisk tid. Faktisk mangler vi kun at lokalisere netop den sene jernalder og vikingetidens bebyggelse, og via de nævnte detektorfund af genstande fra disse perioder er vi ret sikre på, at de befinder sig dels lige vest for Møllegade og dels her syd for byen. Museet må derfor stærkt anbefale, at der forud for ethvert anlægsarbejde på stedet udføres arkæologiske forundersøgelser, så omfanget af eventuelle fortidsminder kan afklares.

For hele lokalplanområdet er gældende, at gøres der under jordarbejde fund af historisk eller arkæologisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Inden for lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter, og der er foretaget en servitutredegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, hvor disse servitutter er gennemgået. Her nævnes de, der kan have betydning for lokalplanen:

Deklaration af 29.5.1963 vedr. forsynings-/afløbsledninger

Deklaration af 9.7.1969 vedr. byggelinjer

Deklaration af 14.3.1977 vedr. byggelinjer

Deklaration af 28.12.1981 vedr. adgangsbegrænsning langs Silkeborgvej

Deklarationer (2 stk.) af 05.10.1988 vedr. ekspropriationsfortegnelser

Deklaration af 14.12.1988 vedr. etablering af en DR-station for naturgas

Deklaration af 4.9.1989 vedr. vejret for matr. nr. 1æ over matr. nr. 1a

Deklaration af 25.10.2000 vedr. kabler tilhørende TeleDanmark

Deklaration af 27.4.2001 vedr. kloakstikledning

Opstilling af pyloner og skiltning samt etablering af parkeringsplads som vist på kortbilag 2 - Lokalplankort kræver således en dispensation fra byggelinjerne som deklareret 9.7.1969 og 14.3.1977. Horsens Kommune er påtaleberettiget for disse byggelinjer samt vejmyndighed for Præstevænget og Horsensvej.

Realiseringen af lokalplanen kræver at telekabler omlægges efter aftale med TDC jf. deklaration af 25.10.2000.

Realiseringen af lokalplanen kræver at kloakledningen enten omlægges eller tillades overbygget efter aftale med Horsens Kommune jf. deklaration af 27.4.2001.