Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

  • fastlægge områdets anvendelse til lokalcenterformål, med mulighed for at etablere bebyggelse til bl.a. dagligvarehandel.
  • fastlægge at vejadgang sker fra Præstevænget.
  • overføre området til byzone.
  • sikre grundvandet mod nedsivning af miljøfremmede stoffer
  • varetage klimatilpasning gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.


Redegørelse

Af hensyn til beskyttelse af grundvandet, skal belægningen på færdselsarealerne udføres med en tæt belægning, som beskrevet i §5.
Der fastlægges befæstelsesgrader for at sikre, at regnvandsledninger ikke overbelastes med deraf følgende risiko for oversvømmelser.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matrikel.nr. 1æ samt del af matrikel nr. 1a begge Nim By, Nim, samt alle parceller udstykket heraf efter lokalplanens vedtagelse. Afgrænsningen fremgår af kortbilag 1 – Lokalplanafgrænsning.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.

3.1 Området må kun anvendes til centerformål i form af lokalcenter. Inden for lokalplanområdet må der etableres bebyggelse til eksempelvis dagligvarebutik samt anlæg til offentlig forsyningsvirksomhed, herunder anlæg til naturgasforsyning.

4.1 Der må ske sokkeludstykning af tekniske anlæg, ligesom vejarealer må udstykkes med et mindre areal.

4.2 Der må ske sammatrikulering.

5.1 Området vejbetjenes fra Præstevænget via 3 overkørsler, i princippet som vist på kortbilag 3 – fremtidige forhold. Der skal sikres oversigtforhold efter gældende vejregler. 

5.2 Der udlægges areal til vej langs nordskellet med en placering i princippet som vist på kortbilag 3 – Fremtidige forhold.
Vejen må etableres som grusvej.

5.3 Der udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, i princippet som vist på kortbilag 3 – Fremtidige forhold.

5.4 Vej- og parkeringsarealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.

Redegørelse

Veje- og parkeringsarealer skal anlægges med en tæt belægning med fald mod afløb af hensyn til grundvandet, så det sikres mod miljøfremmede stoffer.

6.1 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker.

7.1 Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Nim Vandværk.

7.3 Området skal tilsluttes det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik & Miljø ved Horsens Kommune. Der udføres separat kloakering.
Ved befæstelse mere end 40% af arealet skal regnvandet herfra forsinkes, før det tilsluttes til kloak. Hvis regnvand nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

7.4 Parkeringspladser og kørearealer samt områder hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderen skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

7.5 Tagvand kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er udført i bly, zink eller kobber.

7.6 Udendørs belysning udformes som parkbelysning efter Horsens Kommunes designmanual og må ikke virke blændende uden for området.

Redegørelse

I lokalplanen er fastlagt befæstelsesgrader for de enkelte ejendomme for at sikre, at regnvands- og spildevandsledningsnettet ikke overbelastes med deraf følgende oversvømmelser.

8.1 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet må ikke overstige 1.000 m² ekskl. personalefaciliteter på op til 200 m².

8.2 Inden for området må der kun opføres eller indrettes en enkelt dagligvarebutik med et bruttoetageareal til butiksformål på maksimalt 1.000 m² ekskl. personalefaciliteter på op til 200 m².

8.3 Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne som angivet på kortbilag 3 – Fremtidige forhold.
Mindre bygninger såsom kundevognskure, teknikbygninger og lignende mindre bygninger må opføres uden for byggefelterne, dog ikke inden for oversigtsarealer ved vejtilslutninger.

8.4 Såfremt en del af et byggefelt ikke anvendes til bebyggelse, må det i stedet anvendes til adgangs-, vareleverings- eller parkeringsareal eller grønt område.

8.5 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 8,5 meters højde.

8.6 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %. Bygninger og anlæg nødvendige for offentlig forsyningsvirksomhed tæller ikke med i denne bebyggelsesprocent.

8.7 Der er tinglyst to vejbyggelinjer inden for lokalplanområdet jf. kortbilag 1 - Lokalplanens afgrænsning. Byggeri og andre anlæg af varig karakter, kræver dispensation fra vejmyndigheden. For både Horsensvej og Præstevænget er Horsens Kommune vejmyndighed.

9.1 Bebyggelse skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

9.2 Facader skal overvejende fremstå som blankt murværk opført i gule eller røde tegl.
Dele af facaden, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom metal, træ, stenkompositmateriale og glas.

9.3 Tage skal udformes med fladt tage.

9.4 Der må ikke opsættes paraboler eller lignende, der er synlige fra omgivelserne.

Skiltning

9.5  Der må opsættes følgende fritstående skilte i princippet som angivet på illustrationsplanen:

  • én pylon mod Præstevænget i en højde på max 4 meter og bredde på max 1,2 meter.
  • én pylon i grundens østlige hjørne mod Horsensvej i højde på max 6 meter og bredde på max 1,7 meter.
  • ét bannerskilt på hjørnet af Præstevænget og Horsensvej med en højde på max 1 meter og en øvre kant på max 2 meter over terræn. Bredden må være max 3,5 meter mod Præstevænget og 5 meter mod Horsensvej.

Redegørelse

Det vurderes, at størrelsen på skiltene sikrer butikkens synlighed i forhold til trafikanterne på Horsensvej og Præstevænget uden at forstyrre den landskabelige helhed.

10.1 Der må befæstes op til 40% af arealet. Hvis der befæstes mere end 40 % af arealet, skal regnvandet forsinkes inden det tilsluttes kloak eller nedsive på grunden. Hvis regnvandet nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

10.2 Terrænregulering i byggemodningsfasen

Inden for lokalplanområdet er det i forbindelse med byggemodning tilladt at terrænregulere og udjævne terrænet således, at der etableres en jævn stigning Dette har til hensigt at sikre, at området kan indrettes hensigtsmæssigt til en dagligvarebutik med adgangs- og parkeringsareal. Det skal sikres, at terrænet ved overkørsler til området gives en jævn hældning.

10.3 Terrænregulering i forbindelse med byggeri
Der er kun tilladt en terrænregulering på indtil 0,5 m efter byggemodning.
Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. I en afstand mellem 0,5 og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning på maks. 1:4.

10.4 Beplantning
De grønne områder langs p-pladserne beplantes med en underplantning af fjeldribs, guldribs, sargent æble, surbær og uldpil i en blanding med større partier af samme art. De grønne områder langs p-pladserne mod Horsensvej kan i stedet udlægges i græs. I underplantningen / græsarealet plantes opstammede træer i tilfældig orden af arterne bæræble, naur, rødeg, fuglekirsebær.
Det grønne område nord for butikken udlægges i græs med grupper af træer bestående af rødeg, hvidtjørn, naur, akselrøn og bæræble.

Redegørelse

Beplantningen er vigtig i forhold til den landskabelige indpasning. Underplantningen vil sløre de belagte arealer set fra Præstevænget uden at skjule butikken. Træerne vil dels danne rum omkring butikken, og de valgte arter vil sammen med en tilfældig orden falde fint ind sammen med omgivende levende hegn.
Beplantningen nord for bebyggelsen vil være en visuel skærm i forhold til den for den nord for beliggende bolig og falde fint ind i helheden.

11.1 Ny boligbebyggelse må ikke tages i brug før:

·    Bebyggelsen er tilsluttet den kollektive fjernvarmeforsyning
·    Bebyggelsen er tilsluttet den offentlige kloak
·    Der er etableret de til bebyggelsen krævede parkeringspladser jf. § 6.1
·    Der er etableret den i § 10.3 beskrevne beplantning.

12.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

13.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

13.2 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven