Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Butikken vurderes kun at medføre en begrænset mertrafik i området, da butikken primært vil blive benyttet af trafik, der allerede kører i området. Trafikalt vurderes den skitserede vejbetjening af den ny dagligvarebutik fra Præstevænget ikke at give trafikale problemer i området. Tilsvarende viser kapacitetsberegninger i krydset Horsensvej / Præstevænget, at trafikken her vil blive afviklet med acceptable ventetider og kølængder i eftermiddagsspidstimen.


Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område der er udpeget med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Herudover er en stor del af lokalplanområdet udpeget som et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) ligesom det ligger inden for indvindingsoplandet for Nim Vandværk.

Arealudlægget til dagligvarebutikken er behandlet i Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse der blev udarbejdet forud for Kommuneplantillæg 7 for Horsens Kommuneplan 2013. Her blev det nye udlæg til detailhandel vurderet som værende tålelig i relation til beskyttelse af grundvandet .

Lokalplanen skal derfor gennem disponeringen af området, samt bestemmelser om befæstelse og opsamling af regnvand m.v., sikre, at der afværges mod miljømæssige konsekvenser for grundvandet.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er ikke omfattet af spildevansplanen, der skal derfor udarbejdes et tillæg til planen. Tillægget vil blandt indeholde følgende:

Spildevand

Området separatkloakeres. Spildevand ledes til Brædstrup renseanlæg.

Overfladevand

Regnvand ledes til Gudenåen. Der etableres evt. bassin til forsinkelse af regnvandet forinden afløb til recipient.

I lokalplanen er fastlagt befæstelsesgrader for at sikre, at regnvands- og spildevandsnettet ikke overbelastes med deraf følgende oversvømmelser. Der må afledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,40. Overstiger befæstelsen 0,40 skal regnvandet forsinkes på egen matrikel, så befæstelsesgraden på 0,40 overholdes.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Nim Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende "Regulativ for husholdningsaffald".

Hvor der vælges nedgravede affaldsbeholdere skal forholdene godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik, inden etablering påbegyndes.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under byggeri eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Undtagelse fra områdeklassificering

Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven.

Med baggrund i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet, vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens Kommune planlægger derfor at udtage området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.