Lokalplanens indhold

Anvendelse

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre 14 åben-lav boliger.

Bebyggelsen

Lokalplanområdet ligger synligt i landskabet set både fra Vær/ Meldrup og fra Værvej i retning fra og til Stensballe. Derfor er der lagt vægt på at den fremtidige bebyggelse skal opføres i maksimum 6 meters højde og med bestemmelser om bebyggelsens omfang og materialevalg. Der sikres en tilpasning til landskabet, med bestemmelser om beplantning og bebyggelsens udlægning i landskabet.

Vej, sti og parkering

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra den sekundære trafikvej Værvej og ved en senere bebyggelse af matr. nr. 2r beliggende syd for lokalplanområdet, forslås det at området tilsluttes vejforbindelsen til Amballevej samtidigt med at den midlertidige vejtilslutning til Værvej sløjfes/nedlægges. Der etableres stier indenfor lokalplanområdet som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Stierne tilsluttes det eksisterende og fremtidige stinet på østsiden af Værvej.

Som vist på bilag 3, Fremtidige forhold er der adgang til Værvej fra lokalplanområdets stamvej, hvorfra der etableres adgang til offentlig stiforbindelse til de tilgrænsende boligområder, samt til Vær sø og kirke. Der skal være plads til at stien udvides som i området syd for Amballevej, samt plads til at udvide Værvej, hvis det bliver nødvendigt, på længere sigt.

Den rekreative sti langs den østlige side af Værvej, skal stadig forblive rekreativ og grøn. Her kan plantes vejtræer ret tæt ud mod stien i den vestligste del af lokalplanområdet.

Lokalplanens boligområde kræver, at der etableres en ny boligvej. Efter retningslinjerne for fastsættelse af vejnavne i Horsens Kommune, er Horsens Museum blevet hørt. De havde ingen forslag til vejnavn. Derfor anbefaler vejnavnegruppen på baggrund af områdets topografi og placering nær Vær, at vejen skal hedde Vær Bakkevej.

Kig mod det landskabsfredede område vest for Værvej

Ubebyggede arealer

Områdets nordlige del, i landzonen, udlægges til grønt friareal med stiforbindelser og etablering af regnvandsbassin til håndtering af regnvand. Det grønne friareal skal have et naturmæssigt præg med græs og spredte træer og buske. Endvidere anlægges stier i princippet som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

For at give området en homogen afgrænsning udadtil mod vejarealer, afgrænses grundene langs stamvejene med hække. Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men kan i naboskel afgrænses af levende hegn som f.eks. klippede hække eller anden levende beplantning. Mod friarealer skal parcellerne afgrænses af levende hegn, med bestemmelser, for at skabe et sammenhængene område der er med til at skabe en naturlig overgang, mellem land og by. Der skabes desuden en forbindelse til Galgehøj syd for området, ved at fortætte en bælte af egetræer langs overgangen mellem land og by, som princippet fra Galgehøj.

Der udlægges et grønt bælte langs Værvej som tilsås med græs og beplantes med enkeltstående træer og buske. Lokalplanen fastlægger at de ubebyggede arealer sikres som offentligt tilgængeligt område.

Skybrudshåndtering
Regnvandet skal i forbindelse med skybrud kunne parkeres og ledes kontrolleret indenfor området uden at gøre skade og ledes ud af området til arealer, hvor det ikke gør skade. Skybrudsvandet skal kunne håndteres på vejene og øvrige grønne fælles arealer og fx etableres med åbne grøfter og render. Skybrudstilpasningen skal udformes, så den indgår naturligt i områdets grønne fællesarealer. Nedsivningsbassiner skal være indrettet med overløb, der sikrer kontrolleret afstrømning når de løber over, og sikrer, at vandet ikke gør skade inde i området og kan ledes kontrolleret ud af området til arealer, hvor det ikke gør skade.