Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på planinfo.erhvervsstyrelsen.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Luftfoto over Stensballe mod Nørrestrand fra 2015.

Baggrund for lokalplanen

En privat lodsejer har anmodet om at få igangsat lokalplanlægning for et boligområde, øst for Værvej i det nordlige Stensballe i Horsens.

Anmodningen vedrører matr.nr. 1e, Meldrup by, Vær.

Lokalplanlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Planlægningen skal blandt andet sikre en sammenhængende byudvikling i Stensballe, der kan imødekomme den forventede befolkningstilvækst og tilflytning. Det er kommunens intention at give mulighed for at etablere et attraktivt boligområde, der udformes under hensyntagen til de visuelle og rekreative interesser som nærheden til Nørrestrand afføder, samt at området vil udgøre byens permanente grænse mod nord og øst.

Lokalplanområdet ligger højt i terrænet og området vil kunne opleves som byens kant set fra dele af området nord for Nørrestrand, Vær og Meldrup. Lokalplanområdet udvider den eksisterende afgrænsning mellem by og land med ny boligbebyggelse. Udstykningen tilpasses landskabet med en lav bebyggelse som omkranses af grønne arealer, som skal skabe en naturlig overgang fra landzone til byzone.

Bebyggelsen vil blive åben-lav boligbebyggelse. Boligerne vil blive opført i max. 6 meters højde og ligger på en skrånende flade i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen vil fortsat sikre kig til Vær Kirke, samt stiforbindelser fra området til Vær sø og eksisterende boligbebyggelse i nærområdet.

Luftfoto af områdets placering i Stensballe, med Vær sø og kirke nord for området og Nørrestrand vest for området.