Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Hele lokalplanområdet er omfattet af en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens delområde 1.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er approberet kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Delområde 1: Horsens Museum foretog september 2017 arkæologisk forundersøgelse af lokalplanens delområde 1. Der blev på hele området påvist væsentlige fortidsminder. Der blev registreret mindst seks treskibede hustomter, hvoraf nogle er tofasede, fra perioden yngre førromersk til ældre romersk jernalder. Samtidig blev der påvist et større antal grubekomplekser og gruber, hvoraf flere havde rige keramikfund i overfladen.

Hele delområde 1 skal enten friholdes for anlægsarbejde eller undersøges arkæologisk forud for anlægsarbejde.

Delområde 2: Der er ikke foretaget arkæologisk forundersøgelse af delområde 2. Det er Horsens Museums vurdering, at der også indenfor lokalplanens delområde 2 er risiko for, at der findes skjulte væsentlige arkæologiske fortidsminder. Derfor må det kraftigt anbefales, at der forud for anlægsarbejder også foretages arkæologiske forundersøgelser her.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejdet fund af historisk eller arkæologisk karakter, skal den del af arbejdet der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr.nr. 1e. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Det nærmeste husdyrbrug (Nordre Strandvej 66), et meget lille hestehold, ligger ca. 1,3 km nord-vest for lokalplanområdet. Lokalplanområdet vil ikke blive belastet med lugt fra husdyrbruget, jf. planlovens § 15 b.