Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i kanten af Stensballes nordlige del, i overgangen til Vær og Meldrup. Vest for området er et nyt boligområde under opførelse, som grænser op til naturområdet Nørrestrand. Nørrestrands nordlige og østlige afgrænsninger er omfattet af en landskabsfredning. Mod nord ligger Vær Sø i en dal, og lokalplanen grænser op til et naturbeskyttelsesområde. Terrænet falder ca. 3 m mod nord, og der er fra store dele af arealet en smuk udsigt over det landskabsfredede område og Vær Kirke. Mod syd og vest ligger det eksisterende boligområde Galgehøj og Grittenfeldsparken med en nyere udstykning Galgehøj mod sydøst og åben-lav boligbebyggelser opført i 1960erne mod sydvest. Området grænser op til Værvej. Lokalplanområdet anvendes i dag primært til landbrugsdrift.

Området er ca. 1,7 ha og ligger i landzone. Lokalplanområdets delområde 1 overføres til byzone med denne lokalplan.

Lokalplanen omfatter en del af matr.nr. 1e, Meldrup By, Vær.

Kig fra Vær Kirke over Vær sø mod syd

Kirkesigtelinje fra Værvej/Amballevej mod Vær Kirke