Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med Lokalplantillægget ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinjer.

Stensballe er en del af centerbyen for Horsens By, med sin nære placering der er med til at gøre det til et attraktivt område. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (herunder både samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland og Business Region Aarhus. Byudvikling er den struktur, der sætter det mest tydelige aftryk i landskabet. Byudvikling kræver plads – og med en voksende befolkning skal der løbende findes plads til mere by. Det bliver en større og større udfordring, fordi mange gerne vil bo der, hvor der i forvejen bor flest – i eller omkring Horsens by og i lokalcenterbyerne tæt på Horsens og i nærheden af motorvej E45.

Kommuneplanrammer

Matr.nr. 1e, Meldrup By, Vær, er omfattet af kommuneplanens rammeområder 12BO01 til boligformål og 12RE15 til rekreative formål. Delområde 2 fastholdes som bynært naturområde, som skal friholdes for bebyggelse.

12BO01

Delområde 1's anvendelse fastlægges til helårsboliger, åben lav bebyggelse med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Ved lokalplanlægning for området skal der i størst muligt omfang tages hensyn til udsynet til Vær kirke, det omkringliggende landskab og kulturmiljø.

12RE15

Delområde 2 forbliver i landzone og udnyttes til bl.a. bassin.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan 302, Værvej overholder kommuneplanramme 12BO01 og 12RE15