Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Stensballe Skole og Daginstitution Stensballe, som består af fire børnehaver og en vuggestue. I Stensballe ligger desuden pleje- og ældreboligerne, Nørrevang.

Trafikplanlægning

Den samlede trafikbelastning fra de nye boliger indenfor lokalplanområdet (ca. 14 boliger) vurderes at medføre en årsdøgnstrafik på mellem 60 og 70 køretøjer i begge retninger tilsammen. Der er ikke udført kapacitetsberegninger, idet stigningen i trafikbelastningen forårsaget af de ca. 14 boligenheder vurderes lav og uden nævneværdig betydning for trafikafviklingen på Værvej.

De svage trafikanter henvises til at anvende stianlægget langs Værvej. Der skal sikres stianlæg inde i det fremtidige lokalplanområde og igennem lokalplanområdet til stien langs Værvejs østside som skal være offentligt tilgængeligt. Som vist på bilag 3 er der adgang til Værvej fra lokalplanområdets stamvej. Der vil blive anlagt stiforbindelse fra stamvejen til udmundingen af Værvej, hvorfra der allerede i dag er stiforbindelse til de tilgrænsende boligområder, samt til Vær sø og kirke.

Oversigtsforholdene ved udkørslen fra det nye boligområde til Værvej skal være tilgodeset i h.t. Vejreglerne. Lokalplanområdet skal henholdsvis vejbetjenes fra Værvej. Illustrationsplan/udstykningsplan angiver hvor de eksisterende og kommende vej- og stianlæg planlægges etableret. Ud over disse kommende vej- og stianlæg skal der reserveres areal til fortsættelse af det stianlæg der er etableret syd for Amballevej langs Værvejs østside. Det forudsættes at vejtilslutningen til det ny boligområde beliggende øst for Værvej skal tilsluttes Amballevej når der senere skal etableres boliger på arealet syd for (matr. nr. 2r). Når denne vejtilslutning til Amballevej etableres skal den (midlertidige) vejtilslutning til Værvej sløjfes/fjernes.

Der etableres stier indenfor lokalplanområdet som vist på kortbilag 3. Stierne kan tilsluttes det eksisterende og fremtidige stinet på østsiden af Værvej.

Naturbeskyttelse

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave samt Fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave)

Udpegningsgrundlaget pr. 31.12 2012 for området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: udpegningsgrundlag habitatområde/udpegningsgrundlag fuglebeskyttelsesområde.

Lokalplanen kan kun vedtages hvis det vurderes at planen ikke medfører en forringelse af:

1. de naturtyper, som området er udpeget for

2. levesteder for de arter, som området er udpeget for

3. eller betydelige forstyrrelser for arterne som området er udpeget for.

Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er mere end 2,7 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området at blive påvirket af lokalplanen og dennes indhold.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter indenfor 10 km radius omkring projektområdet: odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og strandtudse.

Der bygges på arealer, der har været i normal omdrift og arealerne vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.

§ 3-natur

Ifølge lokalplanen befinder der sig ingen §3-beskyttede arealer indenfor lokalområdet.

Samlet vurdering

Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanen kan vedtages uden at skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området eller medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Der skal udarbejdes et tillæg for området til Spildevandsplan 2012 – 2015.

Området spildevandskloakeres. Spildevand tilsluttes Samn Forsyning A/S’ kloaksystem og ledes til rensning på Horsens Centralrenseanlæg. Regnvand planlægges håndteret lokalt indenfor området ved nedsivning i bassin, der placeres i lokalplanens delområde 2.

Nedsivningsbassinet der etableres, skal dimensioneres efter en maksimal befæstelsesgrad i området på 0,35 og en gentagelsesperiode på T = 10. Hvis der nedsives lokalt på den enkelte boligparcel er gentagelsesperioden på T= 5. Det skal sikres at delområde 2 arealmæssigt kan indeholde et korrekt dimensioneret bassin til nedsivning og at jordbundsforholdene i området er egnede til nedsivning.

De fælles regnvandsløsninger inden for lokalplanområdet skal ejes, driftes og vedligeholdes af et regnvandslaug, som alle grundejere forpligtes til at være medlem af, via tinglysning, iht. Spildevandsplanens §5 stk. 3.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området. Overskydende jord fra regnvandsbassinet kan anvendes til opbygning af bassinkanter.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Områdeklassificering

Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret.

Nationale interesser

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Landskabsfredning/værdifuldt kulturmiljø

Lokalplanområdet ligger indenfor et område udpeget som værdifuldt kulturmiljø og kulturhistorisk bevaringsværdi. Det berørte område af kulturhistorisk bevaringsværdi vedrører bevaringen af kulturlandskabet i tilknytning til Vær Kirke og præstegård samt Værvej.

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Lokalplanen medfører ikke ændringer af diger og hegn. Bebyggelsesstrukturen begrænses af lokalplanafgrænsningen, som mod syd og vest følger den historiske vejstruktur i landskabet, og mod nord og øst indpasses i landskabets terræn set ift. højdekurver.

Området ligger i nærhed til landskabsfredning, så lokalplanen skal sikre en god overgang fra by- til landzone.

Kirke

Lokalplanområdet er omfattet af Vær Kirkes fjernomgivelser. Området ligger højt i landskabet med kirkeindsigt. Forstyrrelsen af kirkeindsigten og kirkens omgivelser vurderes at kunne afhjælpes: dels ved at sikre tilstrækkeligt frit udsyn til kirken fra de nuværende strækninger på Værvej med indsigt; og dels med begrænsninger for lokalplanens tilstandsændringer mhb. på at begrænse deres synlighed i kirkens omgivelser (dvs. bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende, for terrænreguleringer, tekniske anlæg og beplantning). Visualiseringer af projektet angiver minimal indvirkning på kirkeomgivelserne.

Vandløb

Der skal opføres et bassin med det rette volumen til håndtering af regnvandet, uanset om det ledes til direkte til recipient eller til det eksisterende regnvandssystem.

Området ligger højt, så der er hverken risiko for oversvømmelse fra hav eller vandløb. Der skal ansøges om tilladelse til udledning af regnvand og tilslutning af spildevand.

 

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Området forsynes med Kollektiv varmeforsyning. Der skal udarbejdes varmeprojektforslag til området.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand.

Spildevand

Området spildevandskloakeres og spildevand tilsluttes Samn Forsyning A/S’ kloaksystem. Spildevandet renses på Horsens Centralrenseanlæg. Regnvand håndteres indenfor lokalplanområdet ved nedsivning i bassin.