Lokalplanens indhold

Bebyggelsen

Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på illustrationsplanen:

  • Der indlægges en byggelinje, som sikrer, at bebyggelsen ikke kommer udenfor sigtelinjen fra svinget på Klokkedalsvej til kirketårnet. Indenfor byggelinjen fastlægges begrænsninger for højder på beplantning for at friholde udsigten til Tyrsted Kirke mest muligt.
  • Langs østskellet anlægges en sti, der skaber forbindelse mellem Tyrsted Høj og Klokkedalsvej, så der sikres en nem adgang til Klokkedal.
  • Vejarealet udlægges i vekslende bredder med en relativ smal kørebane, der giver mulighed for små opholds- og legepladser internt i området.

Terrænreguleringer skal begrænses til det nødvendige og kan foretages så der skabes gode adgangsforhold og opholdsarealer for den enkelte bolig, men ikke, så de påvirker naboer og vej. Hvis to naboer bliver enige om, at det for dem er mest hensigtsmæssigt at regulere nærmere skel end 1 meter, kan de aftale dette indbyrdes. Der må kun reguleres +/- o,5 meter i forhold til det endelige terræn, medmindre man kan få tilladelse til andet af Teknik og Miljø.

Tage må ikke beklædes med glaserede tagsten eller have andre overflader, der virker reflekterende.

Af hensyn til indblikket til Tyrsted Kirke må bebyggelsen ikke opføres i en højde, der overstiger 7,5 meter.

Området har vejadgang fra Tyrsted Høj og får navnet Kornblomsten.

Ubebyggede arealer og beplantning

Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt.

I bebyggelsen udlægges et bredt gaderum. Kørebanen vil være ret smal, sidearealerne, der bliver ret brede, anlægges med græs og opstammede træer samt evt. grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålplads mv.

De fælles grønne arealer udenfor boliggruppen må ikke komme til at ligne fine, klippede græsplæner, men skal have karakter af naturområder. De tilsås med naturgræs, der slås max. én gang årligt for at fremelske flora med vilde blomster. I arealerne langs Tyrsted Høj og og mod øst kan plantes hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørn, slåen, vildæble mv.

Regnvand ledes til et regnvandsbassin på naboarealet som vist på illustrationsplanen. Bassinnet anlægges som et naturlignende vandhul med permanent vandspejl og en dybde på min. 1 meter. Brinkerne anlægges med hældning på min. 1:5. De tilsås med naturgræs, der slås 1-2 gange årligt. På nord- og østsiden af bassinet plantes nogle få grupper af lignende træer og buske som på fællesarealerne. Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed en bedre selvrensning af vandet i bassinet.

Helhedsplan

Der er udarbejdet en helhedsplan for hele byudviklingsområdet ved Tyrsted Høj. Der bliver adgang til den vestlige del af området fra Kirkevej, og det er tanken, at der skabes adgang til den østlige del af området fra Nordrevej. Der vil sandsynligvis ikke blive mulighed for gennemkørende trafik for biler, men for cyklende og gående.

Boligenklaver placeres med adgang fra Tyrsted Høj adskilt fra hinanden af grønne kiler, hvor der anlægges stier. Det er vigtigt, at området forbindes til resten af Tyrsted og skole mod nord samt til Klokkedal mod sydøst for gående og cyklende.

Midt i området er en nord-syd gående lavning, der udlægges til en fælles grønning, og hvor der anlægges et regnvandsbassin med permanent vandspejl, som vist på Helhedsplanen. Gennem grønningen fastholdes den eksisterende markvej evt. i et nyt forløb.

Helhedsplan

Illustrationsplan

Illustrationsplan