Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet de trafikale forhold, områdets sammenhæng med den eksisterende by og rekreative områder samt forholdet til landskab og kirken.

I planen er indarbejdet sti mod Klokkedal. Der er desuden truffet en udbygningsaftale med bygherren om en forbedret krydsningsmulighed over Kirkevej, der især anlægges af hensyn til børns skolevej.

Området vil blive en del af en ny afgrænsning af Horsens mod det åbne landskab, som vil tegne sig på den højderyg, der afgrænser Horsens mod syd. Området ligger lidt lavere end Torsted Kirke, der er placeret på en lille høj. Kirken vil således bevare sin dominans i landskab, hvilket yderligere sikres ved, at bebyggelsen ikke opføres højere end 7,5 meter over terræn, og at den trækkes lidt tilbage fra vejen. Perspektivisk vil bebyggelsen således synes mindre, når man ser området fra syd fra Bjerrevej og Kirkevej.

Horsens Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.