Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Området er del af et større byudviklingsområde for boliger i kommuneplanen, der hedder Tyrsted Høj. Der er udarbejdet en plan for hele området, der viser hvordan det i princippet kan udformes. I den overordnede disponering er det centralt, at der skabes fælles grønne kiler mellem de enkelte bebyggelser med et stinet, der binder området sammen internt, med naboområder og med Klokkedalen.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen kan kun ske ved den endelige vedtagelse af Tillæg 7-2013, der et tematillæg til kommuneplanen for byvækst. I tillægget er blandt andet lokalplanens område udlagt til byudviklingsområde.

De private lodsejere har anmodet kommunen om at få udarbejdet en lokalplan for området.

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at overføre området til byzone, og fastlægge rammerne for bebyggelsens og fællesarealernes placering og udformning. Det er desuden formålet at sikre mulighed for en stiforbindelse til Nordrevej og Klokkedal.