Tilladelser fra andre myndigheder

Museumsloven

Der kendes ikke på forhånd til fortidsminder på arealet. Området ligger umiddelbart øst for Tyrsted Kirke og syd for den historiske landsby Tyrsted på en plan moræneflade beliggende på en markant højderyg med fald mod nord ned mod Horsens Fjord. Bakkestjernen, der ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet, blev arkæologisk undersøgt i 2014. Her blev afdækket flere historiske grøftforløb, en urnegrav fra yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernaler samt en stor grube fra yngre bronzealder med et righoldigt flint- og keramikmateriale. I nærområdet er registreret en række fund af flintredskaber samt fem overpløjede gravhøje.

Topografi og fund viser, at området har været meget velegnet til alle typer af aktiviteter i forhistorisk tid. Horsens Museum må derfor anbefale, at der forud for anlægsarbejder inden for lokalplanområdet foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens paragraf 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig skjulte fortidsminder på stedet.”

Museumsloven er i øvrigt gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 7,5 km nordøst for lokalplanområdet. Klokkedal Å løber til Horsens Fjord. Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE – herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.

Vurdering

Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000-området er udpeget for. Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området.

 

Trafikregulering

Der skal jf. Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje, udarbejdes et vej- og sti projekt for området, som skal godkendes hos Horsens Kommune og have samtykke fra Politiet jf. Færdselsloven. Byggetilladelsen er betinget af projektets godkendelse.

Kirkebyggelinje

Lokalplanområdet ligger indenfor kirkebeskyttelseslinjen for Tyrsted Kirke. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Lokalplanområdet vil blive en del af en ny afgrænsning af Horsens mod det åbne landskab, som vil tegne sig på den højderyg, der afgrænser Horsens mod syd, og hvor Tyrsted Kirke ligger. Området ligger lidt lavere end kirken, der ligger på en lille høj. Kirken vil således bevare sin dominans i landskab, hvilket yderligere sikres ved, at bebyggelsen ikke opføres højere end 7,5 meter over terræn, og at den trækkes lidt tilbage fra vejen. Perspektivisk vil bebyggelsen således synes mindre, når man ser området fra syd fra Bjerrevej og Kirkevej.

I lokalplanen er indarbejdet en byggelinje langs Kirkevej og Klokkedalsvej som sammen med begrænsninger på beplantningen indenfor dette areal sikrer det fortsatte indkik til kirken.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Ca. 200 meter syd for lokalplanområdet ligger der i dag en stor malkekvægsbesætning, der har tilladelse til 156 årskøer med opdræt pt. svarende til 286 DE. Der er tre gyllebeholder og store ensilagesiloer, men ingen møddingsplads. Der kan ligge en enkelt markstak i foråret til hurtig udspredning. Gården vil kunne påvirke området med lugt.

Lokalplanen kan påvirke gårdens mulighed for produktionsudvidelse, men den konkrete indretning og placering kan evt. give mulighed for øget produktion.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet, jf. § 6 i Lov om landbrugsejendomme 616 af 01/06 2010 som udmøntet i Bek. 305 af 26/03 2010 om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme.

Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.