Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

  • overføre området til byzone og fastlægge anvendelsen til boligformål i form af parcelhuse
  • udstikke retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning
  • sikre en stiforbindelse mod øst mellem Tyrsted Høj og Klokkedalsvej.

Området er beliggende i landzone og omfatter del af matriklerne 7z og del af 8bf Tyrsted by, Tyrsted samt alle matrikler, der udstykkes herfra. Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

Området kan anvendes til boligformål i form af parcelhuse.

Største grundstørrelse er 1000 m2.

5.1 Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje kapitel 6 og Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse.

5.2 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Tyrsted Høj, der har tilslutning til Kirkevej som vist på kortbilag.

5.3 Veje og stier anlægges som private fællesveje/-stier.

5.4 På illustrationsplanen er vist de arealer der skal udlægges til vej- og stianlæg.

5.5 Mod Kirkevej skal matrikelskel for de enkelte parceller holdes i en afstand af min 5 m fra eksisterende vejudlæg.

5.6 Der må ikke være direkte vejadgang fra de tilgrænsende grunde/parceller til stamvejen Tyrsted Høj.

5.7 Vej- og stiprojektet skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer udarbejdet af Teknik og Miljø).

5.8 Udformningen af Kornblomsten skal sikre, at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) ikke skal bakke, jf. vejreglerne.

5.9 Ved vejtilslutningen af Kornblomsten til Tyrsted Høj skal der sikres det nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke plantes hække eller etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter.

5.10 Stamvejen Tyrsted Høj udlægges i som en videreførsel af den allerede anlagte del af vejen. Vejen udlægges således i en samlet bredde på min. 12 m, hvoraf de min. 5,5 m er kørebaneareal.
Der anlægges fortov i den ene vejside i en bredde på min. 2 m bredde. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter.
Tyrsted Høj udlægges til lav hastighed (30 – 40 km/t) og skal kunne forlænges yderligere og være adgang for evt. kommende boligområder mod øst.

5.11 Boligvejen, Kornblomsten, der tilsluttes stamvejen, udlægges i princippet som vist på illustrationsplanen og i en samlet bredde på 10 -18 m, hvoraf 5,0 m er kørebaneareal. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter.
Boligvejen udlægges til meget lav hastighed (10 – 20 km/t).

5.12 Der skal anlægges en midlertidig sti langs østskellet mellem Tyrsted Høj og Klokkedalsvej, jf. illustrationsplanen. Stien udlægges i grus i minimum 1,5 m bredde.

5.13 Op- eller tilkørsler til den enkelte parcel skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, udformes så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald. Dvs. at overkørsler udlægges i jævn belægning som beton- eller granitstensbelægning eller lignende. Der må kun etableres én overkørsel til hver parcel, med en maksimal bredde på 4 m.

Redegørelse

Sti
Den midlertidige sti langs østskellet vil senere bliver erstattet af en permanent sti, der anlægges i forbindelse med den etape, der kommer til at ligge mod øst. Stien vil ligge bedre længere ude i den grønning, der vil blive anlagt mellem de to bebyggelser.

Belægningsmatearialer
Kørebanerne udlægges med fast kørebanebelægning (asfalt). Kornblomsten kan udlægges med min. 3 m i fastkørebanebelægning (asfalt eller betonbelægningssten) og med sidearealer i græsarmeringssten langs begge sider.
Fortove udlægges med fast belægning i betonfliser og granit.
Rabatter udlægges som græsrabatter og beplantes og benyttes som beskrevet i §10.

6.1 Der indrettes 2 parkeringspladser pr. bolig.

6.2 indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både eller lignende.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning

7.2 Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der i princippet placeres som vist på illustrationsplanen, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentionerne beskrevet under Lokalplanens indhold.

7.4 Der skal etableres vejbelysningen i h. t vejreglerne.
Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan

7.5 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsnet.

Redegørelse

Til vejbelysning af Tyrsted Høj vælges samme armaturer, som er anvendt på den 1. etape af vejen.

8.1 Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på illustrationsplanen.

8.2 Ingen bebyggelse må placeres mellem byggelinjerne, der er angivet på illustrationsplanen, og vejarealerne.

8.3 Bebyggelsespct. må ikke overstige 35.

8.4 Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være min. 1 meter.

8.5 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn efter byggemodningen skal godkendes af Teknik og Miljø. Undtaget herfra er jordvolden langs parcellerne mod syd, som vist på illustrationsplanen.

8.6 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel ved åben-lav bebyggelse. Undtaget er dog terrænregulering i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.

8.7 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 7,5 meter over terræn eller det niveauplan, der måtte være fastsat at Teknik og Miljø. Mindre bygningsdele såsom skorstene må opføres derudover.

Redegørelse

Af hensyn til at bevare indkigget til Tyrsted Kirke i så høj grad som muligt, er der indføjet byggelinjer langs Kirkevej og Klokkedalsvej.

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade.
Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap, eller sten i mørke eller røde farver

9.2 Facader skal fremstå i tegl, natursten og/eller træ. Tegl kan være som blank mur eller vandskuret eller pudset

9.3 Der må ikke anvendes klare signalfarver

9.4 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

Redegørelse

Træhuse må ikke udføres med bjælkehushjørner i stil med det viste eksempel.

10.1 Fællesarealerne indenfor boliggruppen udlægges i græs med grupper af træer og buske.
Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.

10.2 Der skal plantes opstammede træer langs vejene i princippet som vist på Illustrationsplanen. Langs Tyrsted Høj placeres træerne i samme side som fortovet.

10.3 Grønne arealer udenfor boliggruppen udlægges som naturarealer i græs med lavt plejeniveau.
Der plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende træer og buske, dog ikke langs Klokkedalscej og Kirkevej.

10.4 Private haver langs Kirkevej og Klokkedalsvej afgrænses i skel af en dobbeltrækket bøgehæk, hvis højde ikke må overstige 1,2 meter.

10.5 I private haver langs Kirkevej og Klokkedalsvej må beplantningens højde ikke overstige 2 meter udenfor byggelinjen, som er angivet på illustrationsplanen.

10.6 Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse.

Redegørelse

Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt.
I bebyggelsen udlægges brede gaderum. Kørebanerne vil være ret smalle og sidearealerne anlægges med græs og opstammede træer samt evt grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålplads mv.
Fællesarealerne udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne fine, klippede græsplæner, men skal have karakter af naturområder. De tilsås med naturgræs, der slås max. én gang årligt. Derved fremelskes flora med vilde blomster. I arealerne plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørn, slåen, vildæble mv.
Af hensyn til indkikket til Tyrsted Kirke må der ikke plantes buske og træer i fællesarealet langs Kirkevej og Klokkedalsvej, og i haverne må beplantningen ikke være højere end 2 meter udenfor byggelinjen.
For ikke at bortlede opmærksomheden fra kirken ønskes en ensartethed og ro i beplantningen nær kirken. Derfor skal fællesarealerne langs Kirkevej og Klokkedalsvej fremstå i naturgræs uden yderligere beplantning, og haverne være afgrænset af en hæk, der fremtræder som et samlet element.

Ingen bestemmelser.

12.1 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.

12.2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.3 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.

12.4 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra evt. kommende naboarealer.

12.5 En del af adgangsvejen vil danne adgang til et evt. fremtidigt byudviklingsområde syd og øst for dette område.

12.6 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.7 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven