Lokalplanens indhold

Bebyggelsen

Bebyggelsen skal følge principperne , der er vist på "Fremtidige forhold", Kortbilag 3. Boligerne kan opføres i højst én etage med udnyttet tagetage med en begrænset maksimum højde på 7 meter. Mod øst langs med Super Brugsens facademur, der er opført i det matrikulære skel, er der tinglyst et byggeretligt skel, som sikrer et flugtvejs- /passageareal for Super Brugsen. Arealet mellem Super Brugsen og det byggeretlige skel skal friholdes for bebyggelse og beplantning, men kan udlægges i græs. Boligerne vil i form og udseende tilpasse sig de tilstødende boligområder herunder boligområdet mod nord, Sundgårdsparken, hvor facade- og tagmaterialer er mursten og tegl.

Ubebyggede arealer og beplantning

Områdets grønne præg vil primært blive sikret ved plantning af træer og buske i de udlagte grønne fællesarealer. Det er intentionen, at det grønne fællesareal får en dobbeltfunktion. Dels indrettes arealet til ophold for områdets beboere med et regnvandsbassin med permanent vandspejl og dels sikres det, at arealet ved større regnvandshændelser kan oversvømmes og derved fungere som forsinkelsesbassin . Områdets beliggenhed med nem adgang til Nørrestrand retfærdiggør, at der ikke stilles større krav til indretning af udendørs grønne opholdsarealer. Herudover er det de enkelte boligers tilhørende haver, som vil give området sit grønne præg. Den eksisterende beplantning i lokalplanområdets nordlige skel langs med den øst-vest gående sti (matr.nr. 89 m) skal bevares.