Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger som et relativt lille areal på ca. 7.000 m2, i byens østligste del i Stensballe i umiddelbar nærhed af det rekreative område "Nørrestrand". Området støder mod øst op til Super Brugsen og mod nord grænser området op mod den tæt-lave boligbebyggelse på Sundgårdsvej. Mod vest ligger området frit, mens området mod syd grænser op til Sundbakken, som bliver adgangsvej til området.

Terrænet er relativt fladt og ligger lidt lavere i forhold til Sundbakken. Fra Sundbakken er der stiforbindelse over grunden, der sikrer offentligheden adgang til det rekreative naturområde "Nørrestrand".

Lokalplanen sikrer at stiforbindelsen opretholdes.

.

Luftfoto af eksisterende forhold med lokalplanafgrænsning.