Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen:

1.1 at give mulighed for lokalplanområdets anvendelse til tæt-lav boliger.

1.2 at sikre at vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Sundbakken.

1.3 at bevare en offentlig stiforbindelse langs lokalplanområdets vestlige skel, som vist på "Fremtidige forhold", Kortbilag 3.

1.4 at sikre at den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet fremstår med et ensartet udseende i udformning og materialer.

1.5 at varetage klimahensyn gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.

Redegørelse

Der er ummiddelbart før udarbejdelsen af nærværende lokalplan udarbejdet Kommuneplantillæg 40-2013, som muliggør anvendelse af lokalplanområdet til opførelse af tæt-lav boliger. Tidligere kommuneplanramme og lokalplandelområde er ændret fra offentligt formål - primært daginstitution til områdets forsyning.
Det er vigtigt at sikre offentlighedens fortsatte adgang til naturområdet "Nørrestrand".

2.1 Lokalplanområdet består af matr.nr. 8 kf samt del af matr.nr. 8 a Stensballe by, Vær. 

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til opførelse af tæt-lav boliger.

3.2 Indenfor lokalplanområdet skal der sikres areal til etablering af et regnvandsbassin.

3.3 Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges areal til fælles udendørs opholdsarealer.

Redegørelse

Der kan i lokalplanområdet opføres tæt-lav boligbebyggelse i højst 1 etage + tagetage (2 etager). I nærområdet er der eksisterende boligformer både tæt og åben lav bebyggelse med varierende bygningshøjder

4.1 De enkelte tæt-lav boliger skal kunne udstykkes til selvstændige ejendomme / boligparceller med et tilhørende udenomsareal. Eventuel udstykning skal i princippet ske som vist på "Fremtidige forhold", Kortbilag 3.

4.2 Ved udstykning skal boligparceller udstykkes med en grundstørrelse på mindst 200 m2.

4.3 Areal som udmatrikuleres til grønt rekreativt fællesareal må ikke formindskes ved udstykning eller frastykning / arealeoverførsel. Undtaget herfra er regnvandsbassinet.

Redegørelse

Der skal til den enkelte bolig sikres et udendørs opholdsareal, hvorfor der er bestemmelser om en mindste grundstørrelse. Ligeledes er det vigtigt at området har et fælles grønt rekreativt område "tilknyttet" bebyggelsen.
Kravet til udstykning i selvstændige ejendomme sker med henvisning til Byggelovens § 10 A i princippet som vist på "Fremtidige forhold", Kortbilag 3.

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Sundbakken via en boligvej i princippet som vist på "Fremtidige forhold", Kortbilag 3.

5.2 Boligveje og stier indenfor lokalplanområdet anlægges som private fællesveje/- stier. Undtaget herfra er den i § 1 nævnte stiforbindelse med offentlig adgang, som er tinglyst igennem området. Stien anlægges med en bredde på 2 meter.

5.3 Overkørslen til Sundbakken udføres efter Horsens Kommunes retningslinjer.

5.4 Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsforhold fra boligvejen til Sundbakken i henhold til vejreglerne.

5.5 Boligveje skal udlægges i en bredde på mindst 8 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 meter. På begge sider af boligvejen skal der anlægges græsrabatter med en bredde på mindst 1,25 meter.

5.6 Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den ønskede / skiltede hastighed, hvilket bl.a. kan medføre, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

5.7 Veje skal anlægges så de kan aflede regnvand kontrolleret inde i området, så vandet ikke forvolder skade på bygninger, veje og tekniske anlæg. Skybrudsveje med kontrolleret afstrømning skal forbindes til områdets regnvandsbassin.

Redegørelse

Belægningsmaterialer
Boligvejene anlægges med mindst 5,5 meter fast kørebanebelægning. Mindst 3 meter af kørebanebelægningen udføres i tæt fast belægning (asfalt eller betonbelægningssten). Mindst 2,5 meter af kørebanebelægningen kan udføres i åben belægning (for eksempel græsarmeringssten) eller tæt fast belægning. For at understrege at boligvejene er udlagt som lege- opholdsareal anbefales det, at der sker belægningsskift.
Boligvej - kørehastighed
Bestemmelsen om at boligvejen anlægges som lege- og opholdsareal til kørsel med meget lav hastighed er for at optimere størrelsen af områdets udendørs opholdsarealer.

6.1 Der skal ved den enkelte bolig etableres 2 parkeringspladser til personbiler; heraf kan den ene etableres som carport.

6.2 Der skal sikres tilstrækkeligt manøvreareal, 7 meter i forbindelse med parkeringspladserne. Boligvejen kan indgå i manøvrearealet.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra Samn Forsyning ApS

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til forsyningens kloaknet efter anvisning fra Samn Forsyning og Horsens Kommune.

7.4 Indenfor den enkelte matrikel i lokalplanområdet må der afledes regnvand, svarende til den befæstelsesgrad, som er gældende for tæt- lav bebyggelse (0,55). Overstiger befæstelsen 0,55 skal regnvandet forsinkes på egen matrikel.

7.5 Der skal etableres vejbelysning i henhold til vejreglerne. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

7.6 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med beredskabet.

8.1 Bebyggelsen skal bestå af sammenbyggede boliger og følge principperne, der er vist på illustrationsplanen (kortbilag 3).

8.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for det samlede lokalplanområde.

8.3 Boligerne må opføres højst 1 etage med udnyttet tagetage (2 etager) . Tagkonstruktioner skal udføres symmetriske med skrå tagflader med hældninger mellem 15 og 45 grader. Maksimum højde må ikke overstige 7 meter. Højden måles fra det højeste punkt i den enkelte boligs/boligrækkes fodaftryk i terræn.

8.4 Bebyggelsen skal følge det eksisterende terræn således terrænforskelle optages i bebyggelsen ved aftrapning af byggeriet. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn. Undtaget herfra er vejanlæg og anlæg til regnvandsopsamling eller lignende.

8.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra henholdsvis den offentlige sti mod vest, lokalplanområdets skel mod nord og det tinglyste passageareal mod øst (se § 13).

Redegørelse

Tæt-lav boligbyggeri er defineret ved at bebyggelsen er sammenhængende ved fysisk sammenbygning.
Lokalplanområdet er let kuperet og svagt faldende fra det syd-østligste hjørne mod det nord-vestligste hjørne. Idet området ligger i et næsten fuldt udbygget område er det vigtigt at terrænet ikke hæves men netop bevares så den ny bebyggelse tilpasser sig terrænforholdene og ikke omvendt. Mellem Sundbakken og parcellen er der en større en terrænforskel på ca. 0,5 - 1 meter og ved vejadgangen kan det derfor være nødvendigt at terrænregulere mere end 0,5 meter. Ligeledes kan terrænregulering på mere end 0,5 meter være nødvendig, for at opnå den tilstrækkelige volumen på regnvandsbassinet.

9.1 Boligerne skal fremstå ensartede. Boligfacader, skal overvejende fremstå i tegl. Boligfacaderne kan fremstå som blankt murværk eller som overfladebehandlet murværk (pudsning / vandskuring) i lyse farver (hvid / grå). Facadepartier, karnapper, udhuse mv. kan bestå af træ eller lette pladematerialer med sort, grå eller hvid overflade. Undtaget herfra er glaspartier.

9.2 Øvrige facader på sekundære bygninger (udhuse, carporte, garager og lignende. kan fremstå i samme materialer og farver, som nævnt i § 9.1 . Sekundære bygninger kan også opføres alene i stål, træ og /eller med lette pladematerialer med sort, grå eller hvid overflade. Undtaget herfra er glaspartier og drivhuse. Undtaget herfra er eventuelle bygninger under 10 m2

9.3 Sekundære bygninger til de enkelte boliger som garager, carport, udhuse, overdækkede terrasser i delområde 2 skal udføres ens med hensyn til placering, udtryksform og materialevalg. Undtaget herfra er eventuelle bygninger under 10 m2.

9.4 Tagmaterialer skal være ikke reflekterende. Undtaget herfra er eventuelle drivhuse.

9.5 Der må etableres solvarme- og eller solcelleanlæg integreret i byggeriet. Anlæggene skal udføres med antirefleksbehandlede overflader og orienteres så de ikke blænder omgivelserne. Solcellerne skal være sorte, opsættes i sorte rammer og stativer, og i hele firkanter.

9.6 Eventuelle ventilationsanlæg eller andre anlæg skal placeres eller integreres i bebyggelsen, så de ikke uden afskærmende konstruktion fremstår som synlige anlæg.

Redegørelse

For at passe ind i kvarteret, der overvejende består af muret byggeri, skal hovedindtrykket af bebyggelsen set fra omgivelserne være teglstensbyggeri som blankt murværk eller overfladebehandlet murværk i en hvid eller lys farve. Facadepartier, karnapper, udhuse ol. kan udføres i træ eller lette pladematerialer med sort, grå eller hvid overflade. De andre facader kan fremstå i samme materialer og farver eller i træ eller et let plademateriale.
For at sikre ensartethed i bebyggelsen kan der evt., i forbindelse med byggesagsbehandlingen, stilles krav om udarbejdelse og tinglysning af en deklaration om bebyggelsens udseende.

10.1 Fællesarealerne som vist på "Fremtidige forhold", Kortbilag 3 skal anlægges i græs med grupper af træer og buske. Træer og buske skal være af normalt hjemmehørende danske arter.

10.2 Den eksisterende træbeplantning i lokalplanområdets nordlige del mod den øst-vest vendte stiforbindelse (matr.nr. 89 m) skal bevares.

10.3 Der skal, mellem den offentlige stiadgang og bolighaverne mod vest plantes hæk. Hækbeplantningen kan "brydes" ved stiadgange. Ligeledes skal der plantes hæk i det byggeretlige skel som er tinglyst mellem boligerne mod øst og matr.nr. 12 a, Stensballe by, Vær. Hækken skal plantes mindst 0,3 meter vest for det byggeretlige skel. Hækken skal klippes / beskæres så den ikke reducerer arealet, der er sikret friholdt som frit passageareal. Hækbeplantningen kan "brydes2 ved stiadgange.

10.4 I skel mellem Sundbakken og bolighaverne kan der plantes hæk. Skellet mellem Sundbakken og fællesarealet skal anlægges i græs. Der må ikke plantes hæk eller anden tæt beplantning i skellet.

10.5 Adskillelse af udenomsarealerne tilhørende de enkelte boliger skal etableres som levende beplantning.

10.6 Fællesarealet udformes så det kan fungere som regnvandsbassin ( se redegørelsen ). I fællesarealet kan der indrettes lege- og opholdspladser med legeredskaber, borde, bænke m.v.

Redegørelse

For at skabe indkig til området fra Sundbakken skal skellet Sundbakken / fællesarealet holdes fri for hækbeplantning og anden tæt beplantning.

11.1 De grønne fællesarealer, boligvej, vendepladser, stier m.v. skal være anlagt før der kan ske ibrugtagning af boligerne.

11.2 Regnvandsbassin som nævnt i § 3 skal være anlagt før der kan ske ibrugtagning af området.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal varetage de opgaver, som i medfør af lovgivningen kan henlægges til foreningen.

12.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, herunder boligveje, vendepladser, stier, grønne arealer, m.v. indenfor lokalplanområdet. Drift og vedligehold af den offentlige stiadgang varetages forsat af Horsens Kommune.

12.3 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår de til enhver tid værende ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet drift og vedligehold som beskrevet i § 12.2.

12.4 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område og optage medlemmer fra eventuelt kommende naboarealer.

12.5 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.6 Der er medlemspligt for grundejere inden for lokalplanområdet.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18)

13.2 Deklaration om byggeretligt skel m.v. tinglyst den 19.08.2009 skal respekteres.

14.1 Gældende lokalplan nr. 141, delområde E aflyses og erstattes af nærværende lokalplan nr. 2016-24, Boliger, Sundbakken, Stensballe.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen , ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jævnfør ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.