Kystnærhedszone

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny markant eller iøjnefaldende synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da lokalplanen ikke giver mulighed for byggerier, som i højde og materialer adskiller sig fra hvad der allerede er muligt med den hidtil gældende planlægning for området vurderes det, at nærværende lokalplan ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.